Skip to main content

โครงการค่ายอบรม

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ยุวทูตความดี 20 ปี 20 โครงการ

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561

ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2561 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ มีเยาวชนยุวทูตฯ

ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2561 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ

ค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี

ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2561 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
ผอ.อนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน กล่าวต้อนรับ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล

ค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา (ปี 2557)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับมูลนิธิวิมุตตยาลัย จัดค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ให้เยาวชนยุวทูตฯที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

โครงการค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1/2556

เสริมสร้างทักษะให้เยาวชนมีจิตอาสา พัฒนาตนให้เป็นต้นแบบของผู้คิดดี ทำดี และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน

ค่ายอบรม ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย (ปี 2556)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับคณะวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายอบรม สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข (ปี 2556)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดทำโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ผ่านค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2556

ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน (ปี 2556)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินกิจกรรมมอบคืนสู่สังคม (CSR) โดยมี เด็กยุวทูตความดี เป็นกลุ่มเป้าหมาย และด้วยความร่วมมือจาก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (มอนส)

ค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา (ปี 2556)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถาบันวิมุตตยาลัย จัดทำค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2556 โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายอบรม

keyboard_arrow_up