Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

ปี 2564

โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี

ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ASOMFA) นำโดย คุณนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย และคุณณพนุช ทองภักดี ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคใต้)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,866 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,866 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,866 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคเหนือและภาคกลาง)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,866 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาคเหนือและภาคกลาง มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 232 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 25 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 12 แห่ง

ยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19

ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตภัยการแพร่ระบาดของโควิด 19 มูลนิธิฯ จึงคงความต่อเนื่องการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบจิตอาสาทำความดีสู่สังคม ปันรักปันสุขและปันวิชาความรู้ โดยได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครบทุกแห่งในประเทศ นับเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องจาก โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ในปี 2563

ยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ในภาวการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19

keyboard_arrow_up