Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

ปี 2564

โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี

ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ASOMFA) ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2564

มอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี สู้ภัยโควิด 19

มูลนิธิฯ ต่อยอดความสนับสนุนส่งความช่วยเหลือไปยังนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 190 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคใต้)

มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 (ภาคเหนือและภาคกลาง)

มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 30 โรงเรียน ใน 29 จังหวัด ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

keyboard_arrow_up