Skip to main content

พันธกิจของมูลนิธิฯ

1.

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม ฉลาดรอบรู้ รักสามัคคี ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2.

บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวทูตฯ ด้วยการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ไปในทิศทางเดียวกัน นับเป็นโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล

3.

เสริมสร้างต้นกล้าความดี สู่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้วยการจัดค่ายอบรมมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจและเข้าถึง ศาสตร์พระราชา จากการศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยให้เยาวชนยุวทูตฯ ได้เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงแบบเกษตรผสมผสาน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้พึ่งพาตนเองในการดำรงชีพ สู่การพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ ขยายผล ในโรงเรียนและชุมชนของตน

4.

สานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาชาติ เชื่อมโยงการเรียนรู้และพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนยุวทูตความดีให้กว้างไกล ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้กับนักเรียนในประเทศที่ไปเยือน เรียนรู้ระบบการเรียนการศึกษาที่แตกต่างกับประเทศไทย พบเห็นความมีวินัยและความพากเพียรในการเรียนรู้ของเยาวชนประเทศนั้น ๆ นำแบบอย่างปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ขยายผลให้เป็นวงกว้าเพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

5.

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ ด้วยการส่งเสริมบทบาทของเยาวชน ให้เป็นสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงมิตรไมตรีในระดับเยาวชน ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานไทยในต่างประเทศ ทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

6.

ส่งเสริมให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยรับเป็น “ผู้อุปถัมภ์” โรงเรียนเครือข่าย จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนเพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ เสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างโรงเรียนกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เป็นผู้อุปถัมภ์ รวมทั้งต่อยอดขยายผลไปสู่กิจกรรมที่เกื้อกูลประโยชน์ อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในกิจกรรมที่จะมีร่วมกันให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

7.

รณรงค์เสริมสร้างความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ห่างไกลในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมเรียนรู้จาก นิทรรศการเมืองความดีและเมืองพอเพียง ที่นำไปจัดแสดงในแต่ละจังหวัด มีโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีในพื้นที่สามารถเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมุ่งเสริมสร้างให้นักเรียน รู้จักคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยเชื่อมโยงความรู้ นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง ต่อเนื่อง

8.

ส่งเสริมการรู้รัก สามัคคี ของยุวทูตความดีระหว่างภูมิภาค ด้วยการจัด โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากความแตกต่างในเชิงภูมิศาสตร์ อัตลักษณ์ในพื้นที่ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วัฒนธรรมพื้นถิ่น และวิถีชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยที่มีพื้นฐานทางบริบทในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศชาติ

9.

สนับสนุนกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตฯ ใน โครงการสัญจรของกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านโครงการบัวแก้วสัญจร อาเซียนสัญจร กงสุลสัญจร และเทวะวงศ์สัญจร ฯลฯ

keyboard_arrow_up