Skip to main content

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

ห้องสมุดอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ในปี 2557 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนเข้าถึงข้อมูลเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เป็น “ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต” ห้องสมุดอาเซียน  มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย  (1) บอร์ดนิทรรศการถาวรแสดงข้อมูลเกียวกับอาเซียนพร้อมชั้นวางหนังสือ รวมทั้งชุดโต๊ะและเก้าอี้ (2) ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งชุดซอฟแวร์สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะภาษาอังกฤษ (3) โทรทัศน์จอทัชสกรีน (Touch Screen) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ กล่องรับสัญญาณและจานดาวเทียมรองรับรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ภายใต้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์ (4) หนังสือและสื่อความรู้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกียวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ความรู้เชิงสังคม วัฒนธรรม ความรู้ทัวไป และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (5) หนังสือและสื่อความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระกับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ทั้งนี้ ในปี 2557- 2564 กรมอาเซียน ได้ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนประชาชน […]

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2560

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวหรือกาลีมันตัน (Kalimantan), ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินีหรืออีเรียน (Irian) และประเทศติมอร์-เลสเตบนเกาะติมอร์ (Timor)

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (the Republic of Singapore)

เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( the Lao People’s Democratic Republic)

เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง

keyboard_arrow_up