Skip to main content

Asean Quiz (ชุดที่ 6)

ผู้เข้าชม 476

ข้อ 76-90

 1. ประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของอาเซียนคือประเทศใด
 • ก. สหรัฐอเมริกา
 • ข. ญี่ปุ่น
 • ค. จีน
 • ง. อินเดีย
 1. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2555 ที่ประเทศใด
 • ก. ลาว
 • ข. อินโดนีเซีย
 • ค. มาเลเซีย
 • ง. ฟิลิปปินส์
 1. กฎบัตรอาเซียน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
 • ก. 8 สิงหาคม 2510
 • ข. 18 พฤศจิกายน 2550
 • ค. 15 ธันวาคม 2551
 • ง. 1 มีนาคม 2552
 1. ประเทศสมาชิกอาเซียนใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นประเทศที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้
 • ก. บรูไนดารุสซาลาม
 • ข. สิงคโปร์
 • ค. มาเลเซีย
 • ง. ฟิลิปปินส์
 1. ประเด็นสำคัญที่สหรัฐฯ สนใจและพยายามผลักดันในกรอบอาเซียน-สหรัฐฯ ได้แก่ประเด็นอะไรบ้าง
ก. ความมั่นคงทางทะเล
ข. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ค. ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
 1. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร
 • ก. ARF
 • ข. APEC
 • ค. APSC
 • ง. AIPR
 1. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเทศสมาชิกของคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ อนุภูมิภาคแม่โขงเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
 • ก. ไทย
 • ข. เมียนมา
 • ค. เวียดนาม
 • ง. มาเลเซีย
 1. สัตว์ประจำชาติของบรูไนดารุสซาลามคือ
 • ก. ช้าง
 • ข. ลิงจมูกยาว
 • ค. ควายป่า
 • ง. มังกรโคโมโด
 1. เลขาธิการอาเซียน ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมใด
ก. การประชุมสุดยอดอาเซียน
ข. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ค. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ง. การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
 1. การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีสมาชิกจำนวนทั้งหมดกี่ประเทศ
ก. 28 ประเทศ และ 1 กลุ่มประเทศ
ข. 27 ประเทศ
ค. 27 ประเทศ และ 1 กลุ่มประเทศ
ง. 26 ประเทศ และ 1 กลุ่มประเทศ
 1. ข้อความเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 1 ใน 3 ประชาคมในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถึงจะมีเป้าหมายในการจัดตั้งให้สำเร็จในปี 2558 แต่ไม่ได้หมายความว่าหลังปี 2558 จะไม่มีการดำเนินการสานต่อ
ค. ความตกลงด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนของอาเซียนเป็นความตกลงเพื่อรองรับการดำเนินการไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ
 1. สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติของไทย อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงพาณิชย์
 1. วิชาชีพด้านสาธารณสุขใดที่ยังไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
 • ก. แพทย์
 • ข. พยาบาล
 • ค. เภสัชกร
 • ง. ทันตแพทย์
 1. ความเชื่อมโยงด้านใดอยู่ในแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ก. ความเชื่อมโยงด้านการเมือง-ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม-วัฒนธรรม
ข. ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านธุรกิจ SMEs
ค. ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน
ง. ความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎระเบียบ และด้านธุรกิจ SMEs
 1. Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) เป็นความร่วมมือด้านใดในกรอบ ความร่วมมืออาเซียนบวกสาม
 • ก. การศึกษา
 • ข. การจัดการภัยพิบัติ
 • ค. ความมั่นคง
 • ง. การเงิน

Asean Quiz (ข้อ 91-105)

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up