Skip to main content

Asean Quiz (ชุดที่ 7)

ผู้เข้าชม 564

ข้อ 91-105

 1. หน่วยงานใดคือหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานในเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ก. กระทรวงวัฒนธรรม
ข. กระทรวงแรงงาน
ค. กระทรวงการต่างประเทศ
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 1. สำนักงานเลขานุการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) ตั้งอยู่ที่ประเทศใด
 • ก. เวียดนาม
 • ข. อินโดนีเซีย
 • ค. ฟิลิปปินส์
 • ง. ไทย
 1. คู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน 2 อันดับแรกคืออะไร
 • ก. จีนและสหภาพยุโรป
 • ข. จีนและญี่ปุ่น
 • ค. สหรัฐอเมริกาและจีน
 • ง. สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
 1. หน่วยงานใดในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน
ก. กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ค. กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 1. ข้อใดไม่จัดเป็นปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
 • ก. การก่อการร้าย
 • ข. สงคราม
 • ค. การลักลอบค้ายาเสพติด
 • ง. อาชญากรรมไซเบอร์
 1. โครงการเส้นทางรถไฟสิงคโปร์-คุนหมิงที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศกับจีน ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศดังกล่าว คือประเทศอะไรบ้าง
ก. สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
ข. สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ ลาว
ค. สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม
ง. สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม
 1. หน่วยงานหลักของไทยใน ASEAN Committee on Disaster Management คือหน่วยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. สำนักนายกรัฐมนตรี
 1. ข้อใดเป็นบทบาทของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน
ก. ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการอาเซียน
ข. ส่งเสริมมาตรการความไว้เนื้อเชื่อใจ
ค. ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
ง. ถูกทุกข้อ
 1. ในปี 2564 ประเทศใดเป็นประธาน ASEAN Committee on Disaster Management
 • ก. ไทย
 • ข. เวียดนาม
 • ค. มาเลเซีย
 • ง. สิงคโปร์
 1. การประชุม ASEAN Maritime Forum (AMF) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ประเทศใด
 • ก. อินโดนีเซีย
 • ข. ไทย
 • ค. ฟิลิปปินส์
 • ง. เวียดนาม
 1. เงินทุนที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนมาจากแหล่งใดบ้าง
ก. งบประมาณแต่ละประเทศสมาชิก
ข. เงินทุนจากประเทศคู่เจรจาและองค์กรเพื่อการพัฒนา
ค. ASEAN Infrastructure Fund
ง. ถูกทุกข้อ
 1. กฎบัตรอาเซียนกำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาทำงานของอาเซียน
ก. ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ข. ภาษาอังกฤษ
ค. ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ง. ภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
 1. รัสเซียได้รับสถานะประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเมื่อปีใด
 • ก. ปี พ.ศ. 2536
 • ข. ปี พ.ศ. 2537
 • ค. ปี พ.ศ. 2538
 • ง. ปี พ.ศ. 2539
 1. ประเทศใดเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียน
 • ก. นิวซีแลนด์
 • ข. จีน
 • ค. ออสเตรเลีย
 • ง. ญี่ปุ่น

Asean Quiz (ข้อ 106-115)

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up