Skip to main content

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

คณะยุวทูตความดีเยือนฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟุกุโอกะ เป็นที่ประดิษฐาน “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 41 เมตร ความสูง 11 เมตร และหนักถึง 300 ตัน ถูกแกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับรูปปั้นพระใหญ่ที่เมืองนาระและคามาคูระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2538 เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติและขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภอีกด้วย

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

จัตุรัสแดง ลานกว้างทรงจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางเมืองของกรุงมอสโก คำว่า เรด (Red) ในภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายว่า สวยงาม มีสถานที่สำคัญอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ คือ มหาวิหารเซนต์เบซิล อนุสรณ์สถานเลนิน ห้างสรรพสินค้ากุม เป็นต้น

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อเดิม เกาะเทมาเส็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของช่องแคบมะละกา เป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่และแหล่งค้าขายของผู้คนจากจีน โปรตุเกส มาเลเซีย เป็นต้น สิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจึงต้องหาสิ่งอื่นทดแทน นั่นคือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้ก้าวหน้า นายลีกวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก รวมทั้งภาษาในการติดต่อและอาหารที่ถูกถ่ายทอดไปตามเชื้อชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของสิงคโปร์ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เด็กหญิงนภัสสร คนดี โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ท่านอุปทูตทวีเกียรติ พาคณะยุวทูตความดีนำชมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์  มีพื้นที่ขนาด 11 ไร่ ข้างในสถานทูตมีความใหญ่โตสวยงามมาก มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และวัฒนธรรมไทย – สิงคโปร์ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน หนูภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถานทูตของไทย ตั้งอยู่บนถนนออร์ชาร์ด (Orchard) แหล่งศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิงคโปร์ และเป็นสถานทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้ เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา อนุสาวรีย์ช้างสำริด อนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีชื่อทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เนการา แปลว่า ประเทศ ดารุสซาลาม แปลว่า ดินแดนแห่งสันติสุข บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 743,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย รัฐกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73  รัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26  และประเทศบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณจังหวัดนครพนมของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะเป็นป่าร้อนชื้นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี และบรูไนมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  และมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตอนที่คณะเราไปเยือนบรูไนก็ได้มีฝนตกตลอดทั้งวัน และมีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะบรูไนมีพื้นที่ป่า คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศเลยทีเดียว เด็กหญิงลัลนา โพธิละเดา โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือ พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย  อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ใหญ่กว่าประเทศไทย 6 เท่า มีประชากร 1.13 พันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลก) เมืองหลวง คือ กรุงนิวเดลี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีการแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ 28 รัฐ และวันที่ 26 มกราคม เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐหรือวันชาติของอินเดีย เป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก และอินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งถือว่าอินเดียก็ได้กลายเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยแท้จากการต่อสู้เพื่อเอกราชของมหาตมะ คานธี เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา กรุงนิวเดลี (New Delhi) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินเดีย มีการวางผังเมืองแบบสี่เหลี่ยมคันนา ในสมัยที่อินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษ ซึ่งถนนทุกสายตัดไปสู่ประตูชัยของอินเดีย เพื่อระลึกถึงการเสียสละของทหารในสมัยสงคราม  ซึ่งก่อนมีกรุงนิวเดลี มีเมืองหลวงชื่อกรุงโอลด์เดลี (Old […]

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต

พวกเราได้เรียนรู้งานของสถานเอกอัครราชทูต โดยท่านทูตดุสิต เมนะพันธุ์ ได้ให้พี่นักการทูต นำพวกเราชมสถานทูตเรียนรู้การทำงานของสถานทูต เช่น การช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน การทำวีซ่า การทำบัตรประชาชน และการทำหนังสือเดินทาง (Passport) อีกทั้งได้เข้าร่วมในกิจกรรมกงสุลสัญจร จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ คูเวต ซึ่งได้ไปเยี่ยมพี่แรงงานไทยประมาณ 200 คน ของบริษัท Hyundai Kogas Company (HDKC) ที่แคมป์ที่พักคนงานในเขต Mina Al Zour ห่างจากกรุงคูเวตซิตี้ประมาณ 75 กม. โดย สอท. ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และได้ให้คำปรึกษาคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ที่แรงงานควรทราบ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่คนงานไทย โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากฟิลิปปินส์ และอินเดีย และทาง สอท. ได้นำอาหารไปเลี้ยงพี่ ๆ แรงงานไทย ซึ่งบังเอิญเป็นอย่างมากที่ผมได้เจอพี่ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน พี่เขาบอกว่าแคมป์ที่นี่ดีมาก มีที่พัก มีอาหารให้ทาน คิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัว แต่ก็ต้องหางานเก็บเงินเลี้ยงชีพต่อไป ผมเลยบอกให้พี่เขาให้ต่อสู้กับโชคชะตา ผมดีใจมากที่ได้มาพบปะกับพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศและรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก เด็กชายวรโชติ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงคือ มะนิลา โดยมี 3 เกาะหลัก คือ ลูซอน (Luzon) ที่อยู่ทางเหนือ วิซายัส (Visa yas) ทางตอนกลาง และ เกาะมินดาเนา (Mindanao) อยู่ทางใต้ ซึ่งในประเทศมีเกาะในประเทศประมาณ 7,641 เกาะ โดยมีภาษาหลัก คือ ภาษาตากาล็อกและอังกฤษ และเนื่องจากฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปน ทำให้การนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ และเคยเป็นอาณานิคมของอเมริกา จึงทำให้ฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบประชาธิปไตย และประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ จึงทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง และยังมีการประทุของภูเขาไฟอยู่ เด็กหญิงกานต์สิรี เนื่องแสง โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี Casa Manila  เป็นตึกแถวทรงโบราณคลาสสิกที่จำลองมาจากบ้านผู้ดีมีฐานะในยุคอาณานิคมสเปนตัวตึกสร้างด้วยหินภูเขาไฟและต่อเติมชั้นบนด้วยโครงสร้างไม้  ส่วนแรกจะเป็นส่วนของ Courtyard ลานกลางบ้าน ตรงกลางจะเป็นน้ำพุขนาดย่อม มีพันธุ์ไม้สีเขียวประดับตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้านจะมี 3 ชั้น แต่ละชั้นจะจัดเป็นห้องต่าง ๆ ที่จำลองวิถีชีวิตผู้ดีในสมัยก่อน มีทั้งห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร […]

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มณฑลยูนนาน มีเมืองเอก คือ นครคุนหมิง มีพื้นที่ 394,000 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 44,150,000 คน จัดเป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดของจีน โดยมีมากถึง 26 ชนชาติ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลเป็นชาวฮั่น และมีชนกลุ่มน้อยอีก 25 ชนชาติ เช่น จ้วง (Zhuang) ฮุย (Hui) แม้ว (Miao) ทิเบต (Zang)  เย้า (Yao) ไป๋ (Bai) ว้า (Wa) นาซี (Naxi) ตูหลง (Dulong) ลีซู (Lisu) ปูลาง (Bulang) เป็นต้น อีกทั้งมณฑลยูนนานมีสภาพภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15 -18 องศาเซลเซียส ซึ่งตอนที่ผมไปเยือนอากาศก็อยู่ที่ 6 -13 องศา […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระธาตุหลวงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวมายาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในคราวเดียวกับการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ ช่วงพุทธศักราชที่ 238 ในสมัยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ โปรดฯ ให้สร้างพระธาตุหลวงโดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมพระบรมธาตุไว้ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายราชธานีมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ 6 ปี ในพ.ศ. 2109 ได้โปรดฯ ให้สร้างองค์พระธาตุหลวงองค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เก่า โดยรูปทรงของพระธาตุมีลักษณะเป็นดอกบัวเหลี่ยม ในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกระดูกสะโพกของพระพุทธเจ้า และตั้งแต่พ.ศ. 2534 รัฐบาลลาวได้ใช้ภาพพระธาตุหลวงประดับไว้ตรงกลางตราแผ่นดิน เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ น้อยติ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร จังหวัดสมุทรสาคร วัดเชียงทอง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2101 – 2103 ในสมัยของพระไชยเชษฐาธิราช เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างและล้านนาผสมผสานกัน การเข้าชมวัดมี 3 จุด คือ หอไหว้ วิหาร และพระอุโบสถ (ภาษาลาวเรียกว่า สิม) เป็นพระอุโบสถหลังไม่ใหญ่โตมาก มีหลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น กล่าวกันว่านี่คือ ศิลปะแห่งหลวงพระบาง ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่า ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง อุโมงค์กู่จีเป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมต่อกันของหมู่บ้านในเขตกู๋จีมีความยาวถึง 250 กิโลเมตร เริ่มขุดตั้งแต่ปี 1948 เป็นอุโมงค์แคบ ๆ มีความลึก 3 ระดับ ตั้งแต่ 3 เมตร ไปจนถึง 10 เมตร อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย และเพื่อจู่โจมศัตรู ในช่วงสงครามกับสหรัฐอเมริกา เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเชิด โรงเรียนวัดลำนาว จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชวังโบราณ หรือนครจักรพรรดิ มีชื่อเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า พระราชวังด่ายโหน่ย สร้างขึ้นเมื่อปี 1802-1945 ซึ่งมีพื้นที่ถึง 52 เฮกเตอร์ ชั้นแรกเป็นกำแพงชั้นนอก ชั้นที่สองสามารถเดินผ่านทะลุไปยังห้องโถงได้ ส่วนกำแพงชั้นที่สามเป็นกำแพงต้องห้าม ห้ามคนนอกเข้าเพราะเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิ มเหสี พระธิดา พระโอรส นางสนม รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของพระราชวังเหลือแค่ 30% จากทั้งหมด เพราะโดนทำลาย โดนผลกระทบจากสงคราม เช่น การทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา ทำให้ตัวพระราชวัง กำแพง […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตดากอง กรุงย่างกุ้ง เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศเมียนมา คำว่า  ชเว คือ ทอง ดากอง คือ ชื่อเมือง ดังนั้น เจดีย์ชเวดากอง จึงหมายถึง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง มีความหมายว่า เมืองไร้ศัตรู  โดยเจดีย์เป็นสีทองอร่าม มีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักกว่า 1,100 กิโลกรัม มีความสูงประมาณ 325 ฟุต ในยอดพระเจดีย์ได้บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าไว้ 8 เส้น เด็กชายต่อตระกูล รัตนมงคล โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงย่างกุ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความใหญ่มาก  มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นที่ 1  จัดแสดงตัวอักษรเมียนมาโบราณ สีหราชรัตนบัลลังก์อายุกว่า 150 ปี ซึ่งกษัตริย์เมียนมาเคยประทับเพื่อตัดสินคดีความ  ชั้นที่ 2  จัดแสดงเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์และพระชายาในสมัยโบราณ โบราณวัตถุในสมัยก่อนและในสมัยประวัติศาสตร์เมียนมา จากยุค Pinya ถึงยุค Konbaung ของเมียนมา และวัตถุโบราณทางธรรมชาติ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

นครวัด (Angkor Wat) และ นครธม (Ankor Thom) ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความสวยงาม และยิ่งใหญ่มาก โดยมีพื้นที่รวมกว่า 1.6 ล้านตารางเมตร ภายในมีภาพแกะสลักหินตามกำแพงบอกเล่าเรื่องราวของเทพเจ้าฮินดู นรก สวรรค์ โลกมนุษย์ และวิถีชีวิตของคนกัมพูชาในอดีต เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศิริวณิชย์วงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเป็นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวัด ศูนย์กลางของนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่าปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่น ๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ จุดเด่นที่สุดของนครธมคือ ทางเข้าด้านใต้ มีลักษณะเป็น 4 หน้า ก่อนจะเข้าสู่บริเวณนี้ จะเป็นแถวของยักษ์อสูรอยู่ทางด้านขวา และเทวดาอยู่ทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน เมื่อเข้าสู่ใจกลางนครธม จะพบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บริเวณประตูด้านใต้นี้ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูได้ดีกว่าบริเวณอื่น ๆ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครกว่างโจว เมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองแพะ เพราะที่เมืองนี้มีอนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งมีตำนานเล่าว่าเมื่อ 4,500 ปีก่อนสมัยราชวงศ์โจวเมืองกว่างโจวเป็นเมืองที่อดอยากจึงมีเทวดาขี่แพะ 5 ตัวลงมาช่วย ด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชาวเมืองพร้อมอวยพรให้พ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็ได้หายไปและได้ทิ้งแพะไว้แล้วแพะก็ได้กลายเป็นหิน ต่อมาชาวเมืองก็มีความสุข พ้นจากความอดอยาก และกว่างโจวก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ในปัจจุบันมณฑลกวางตุ้งมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นเมืองที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีมาก การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกสบาย บ้านเมืองสะอาดร่มรื่น มีการจัดสรรพื้นที่ให้มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนและออกกำลังกาย เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ ลภมรเส โรงเรียนบ้านสุุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมืองกว่างโจว เป็นเมืองที่เจริญทางด้านเศรษฐกิจซึ่งผมได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เห็นได้จากนักเรียนจีนที่ขยันเรียน ขยันอ่านหนังสือ และมักจะเข้าห้องสมุดอยู่เสมอเพื่อแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดี เด็กนักเรียนที่จีนเป็นคนที่ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ตั้งใจในการหาความรู้ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  เด็กชายเหวินฟง ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุุรี ประเทศจีน มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือเพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่สมจริง เช่น เครื่อง VR (Virtual Reality) ที่ผมได้ไปทดลองและจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว จำลองการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีจอสัมผัส (Touch Screen) เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทำให้เข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ ที่หลายหลาย […]

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

งานวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ณ นครเกียวโต Kyoto International Community พวกเราได้ช่วยงานที่บูธของสถานกงสุลใหญ่ จัดแสดงการแกะสลักผลไม้ และร้อยพวงมาลัยด้วยผ้าบางที่นำมาเคลือบด้วยเจลาติน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการสานสัมพันธ์ของคนไทยและคนญี่ปุ่นที่ได้นำประเพณีและวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนกัน เช่น การแนะนำตัว การแต่งกาย การออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมถึงการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย มวยไทย อาหารไทย ฯลฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทย และทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเพิ่่มมากขึ้น เด็กหญิงปริญญา น้อยประชา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม สถาบันกิโมโน เป็นการสอนการแต่งกายชุดกิโมโนซึ่งเป็นชุดประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ประวัติวิธีการแต่งกายชุดกิโมโน และดูการสาธิตการใส่ชุดกิโมโน เจ้าของสถาบันรักเมืองไทย ภาคภูมิใจที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 เด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ เด็กหญิงชลิตา เอี่ยมใย โรงเรียนอนุุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่มีต้นกำเนิดในโอซาก้า ถูกผลิตและคิดค้นโดยนายอันโด โมโมฟุกุ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทนิชชิน ได้คิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ในปี 2501 ซึ่งเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนประสบภาวะข้าวยากหมากแพง เขาจึงทดลองทำบะหมี่ที่ทำกินเองได้ง่าย สะดวก และราคาถูก […]

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น จะเป็นชีวิตแบบเรียบง่าย สงบ ผู้คนมีลักษณะนิสัยเป็นคนรักธรรมชาติ สุภาพ อ่อนน้อม ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และเคารพบรรพบุรุษ คนญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับเรื่องเวลามาก เรื่องการตรงต่อเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และเคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรอขึ้นรถ ซื้อตั๋วรถ หรือแม้แต่การรอเพื่อเข้าไปรับประทานอาหาร จะต้องมีการเข้าแถว เข้าคิวทุกครั้ง รวมถึงผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมสัญจรโดยการการเดิน ใช้จักรยาน รถไฟหรือรถไฟใต้ดิน เด็กหญิงภัทรมน จิตรวุฒิโชติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ข้อปฏิบัติที่ต้องละเว้นในสังคมญี่ปุ่น คือ การแซงคิว คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความระเบียบมาก ทำอะไรต้องเข้าแถวก่อนเสมอ การแซงคิวถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ การพูดคุยโทรศัพท์มือถือเสียงดังเมื่อใช้บริการรถสาธารณะถือว่าเป็นการเสียมารยาท ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดมากไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดและมีถังขยะแยกประเภทเสมอ เด็กหญิงอินทร์ชลิตา ธนรัฐไชยศรี โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน ข้อปฏิบัติที่ต้องละเว้นในสังคมญี่ปุ่น คือ การแซงคิว คนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความระเบียบมาก ทำอะไรต้องเข้าแถวก่อนเสมอ การแซงในการเยือนญี่ปุ่น ผมได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่นที่มีอาชีพชาวสวน ครอบครัวอิตาตานิ ทำให้ผมได้ทำงานสวน เช่น ปลูกผัก ตัดองุ่น ถอนหัวมัน และตกปลา และได้ทำอาหารรับประทานร่วมกับครอบครัวในทุก ๆ มื้อ นับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ทำให้เห็นว่า […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี (Gandhi smriti Museum) ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงนิวเดลี ภายในประกอบด้วยบ้านพักที่มหาตมคานธีเคยอาศัยอยู่ ก่อนที่จะถูกลอบสังหารในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2491 ในพิพิธภัณฑ์นำเสนอประวัติและเรื่องราวต่าง ๆ ในการเรียกร้องเอกราชของอินเดีย จากเครือสหราชอาณาจักรของมหาตมคานธี ทั้งมีห้องจัดแสดงรูปปั้นจำลองชีวิตของมหาตมคานธีรวมถึงของใช้ส่วนตัว ภาพถ่าย และเอกสารต่าง ๆ โดยรัฐบาลอินเดียถือกรรมสิทธิ์ครอบครองบ้านดังกล่าว และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ พ.ศ.2516 เป็นต้นมา เด็กหญิงชลิตา ทิวสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กุตับมีนาร์ (Qutab Minar) หรือ ปฤถวีสตัมภ์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงนิวเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้สัดส่วน มีลักษณะเป็นหอสูง ภายนอกหอคอยสร้างขึ้นจากหินทรายสีแดง และได้สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งแต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน โดยมีความสูง 238 ฟุต แบ่งออกเป็น 5 ชั้น และมีบันไดขึ้นไป 379 ขั้น ในปัจจุบันได้ปิดห้ามขึ้นไป เด็กหญิงชาลิสา โปษยะนันทน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร สุสานทัชมาฮาล (Taj Mahal) […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมือง Wolfach เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมือง Hausach ซึ่งเมือง Wolfach เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการล่องแพและการขายไม้ ในเมืองนี้มีโรงงานเป่าแก้ว ซึ่งเป็นการเป่าแก้วแบบโบราณ เพราะพวกเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่เอาไว้ โดยการผลิตเครื่องประดับและของตกแต่งจากแก้ว โดยทำประกอบในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลอีสเตอร์ ฯลฯ ผู้คนส่วนมากก็จะมาซื้อเครื่องประดับจากที่นี่เพื่อนำไปตกแต่ง และอีกอย่างกว่าช่างเป่าแก้วของที่นี่จะเป็นช่างได้ พวกเขาต้องผ่านการฝึกปฏิบัติมายาวนานหลายปี เด็กหญิงโยษิตา อินต๊ะสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑ์นาฬิกา หรือ Deustches Uhren Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมนาฬิกาทุกประเภททั่วโลกไว้ มีทั้งนาฬิกาแบบตั้ง นาฬิกาแบบแขวน นาฬิกาข้อมือ และนาฬิกากุ๊กกู kuckucksuhr cloch ของป่าดำอีกทั้งที่นี่ยังมี Organ หรือนาฬิกาที่บรรเลงเพลงได้ และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ นาฬิกาที่บอกเวลาโลก และการเคลื่อนที่ของดวงดาวของ Hans Lang นาฬิกานี้มีถึง 5 ด้าน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2529 แต่ภายหลังจากที่ Hans Lang ได้เสียชีวิตลง นาฬิกาที่เขาประดิษฐ์ขึ้นก็ได้ถูกนำมาจัดไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s Mausoleum) ที่นี่มีการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยทหารในชุดเครื่องแบบสีขาว ซึ่งร่างของท่านโฮจิมินห์อยู่ที่นี่ ภายในเงียบมากได้ยินแต่เสียง ฝีเท้าเดินไปมาสุสานโฮจิมินห์เป็นเหมือนหัวใจของชาวเวียดนาม ด้วยท่านเป็นบุคคลสำคัญของเวียดนาม เป็นผู้กอบกู้เอกราชจากสงคราม เด็กชายชินดนัย ทองอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า (Museum Tribes) พิพิธภัณฑ์นี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนแรกจะแสดงถึงความเป็นมาของชาวเวียดนาม โดยจะเป็นชาวเวียดนามร้อยละ 86 และชนเผ่าอื่นๆ อีก ร้อยละ 14 มีทั้งหมด 54 ชนเผ่า ส่วนที่สองจะแสดงถึงเครื่องแต่งกายของชาวเวียดนาม ส่วนสุดท้ายแสดงที่อยู่อาศัยของคนชนเผ่าต่าง ๆ เด็กหญิงกฤตลักษณ์ ปรางค์นอก โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van Mieu) เดิมเป็นโรงเรียนขุนนาง และต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างขึ้นโดยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศให้กับขงจื้อ ปราชญ์ชาวจีนผู้ยึดมั่นในคุณธรรม โดยในปี พ.ศ. 1619 ได้มีการสร้างโรงเรียนขุนนางบริเวณเดียวกับวัด เพื่อให้ขุนนางได้เล่าเรียนและสอบจอหงวน ปัจจุบันสถานที่นี้ได้เป็นวัดโบราณที่สำคัญของชาวเวียดนาม เด็กหญิงดวงนภา อุมงค์ โรงเรียนมุกดาลัย […]

keyboard_arrow_up