Skip to main content

ตอบคำถามอาเซียน

ห้องสมุดอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

ห้องสมุดอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” ในปี 2557 เพื่อให้นักเรียนและประชาชนเข้าถึงข้อมูลเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เป็น “ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต” ห้องสมุดอาเซียน  มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย  (1) บอร์ดนิทรรศการถาวรแสดงข้อมูลเกียวกับอาเซียนพร้อมชั้นวางหนังสือ รวมทั้งชุดโต๊ะและเก้าอี้ (2) ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งชุดซอฟแวร์สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะภาษาอังกฤษ (3) โทรทัศน์จอทัชสกรีน (Touch Screen) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ กล่องรับสัญญาณและจานดาวเทียมรองรับรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ภายใต้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์ (4) หนังสือและสื่อความรู้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกียวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ความรู้เชิงสังคม วัฒนธรรม ความรู้ทัวไป และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (5) หนังสือและสื่อความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระกับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ทั้งนี้ ในปี 2557- 2564 กรมอาเซียน ได้ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนประชาชน […]

keyboard_arrow_up