Skip to main content

โครงการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีจากกลุ่มประเทศ CLMV

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน : ภาคการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเยาวชนฯ ได้ไปเยี่ยมและทำกิจกรรมที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี ผอ.ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ คณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการแสดงจากนักเรียนวัดดอนไก่เตี้ย และการแสดงตอบแทนจากคณะผู้เยี่ยมเยือน กิจกรรม แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม เข้าฐานการเรียนรู้

โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนยุวทูตไทยกับเยาวชนคนดีจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ในโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ยุวทูตความดีกับเยาวชนคนดีกลุ่ม CLMV ร่วมกันเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเพชรบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร

คณะยุวทูตไทยจาก 12 โรงเรียนใน 12 จังหวัด (เชียงราย ลำพูน เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม ศรีสะเกส ปทุมธานี เพชรบุรี และยะลา) รวมกลุ่มกับกลุ่มเยาวชนคนดีจากกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งสิ้น 60 คน ร่วมกันเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนคนดีประเทศเพื่อนบ้านของมูลนิธิยุวทูตความดี

keyboard_arrow_up