Skip to main content

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557

7 - 9 พฤศจิกายน 2557
ผู้เข้าชม 16,335

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557 มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 5 เขต ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งสิ้น 52 คน จาก 40 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาฯ

การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมสมองและบูรณาการความร่วมมือ ในเชิงร่วมคิดร่วมทำของผู้บริหารและครู ที่จะส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญของแผ่นดิน ด้วยการใช้หลักรู้รัก-สามัคคี กำหนดแผนงานเหย้า-เยือนระหว่าง 5 คู่จังหวัด โดยในแต่ละจังหวัดจะประกอบด้วย 1 โรงเรียนหลัก และ 3 โรงเรียนภาคี

การสัมมนาฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ กับการจัดกลุ่มการศึกษาเพื่อถกแถลงประเด็นสำคัญและจัดทำแผนงานฯ นำคณะเยาวชนยุวทูตฯ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจในอัตตลักษณ์ความแตกต่างและวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค เป็นการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล ทำให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน ปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคี และสานมิตรภาพระหว่างภูมิภาคในทุกระดับ กลุ่มการศึกษาแบ่งตามคู่จังหวัดที่จะทำการเหย้า-เยือน ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2558 คือ พระนครศรีอยุธยา – พังงา ร้อยเอ็ด – ภูเก็ต หนองคาย – กาญจนบุรี พัทลุง – ลำปาง กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ ด้วยหวังให้เป็นแบบอย่างในการนำเสนอจังหวัดของตนเอง โดยการนำเยี่ยมชมวัดสำคัญ พิพิธภัณฑสถาน นิทรรศการและวิถีชีวิตคนกรุงเทพฯ โดยมีท่านสด แดงเอียด เอตทัคคะด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีเป็นผู้นำชม


keyboard_arrow_up