Skip to main content

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557

7 - 9 พฤศจิกายน 2557
ผู้เข้าชม 16,540

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557 มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557” ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 5 เขต ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งสิ้น 52 คน จาก 40 โรงเรียน ใน 10 จังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาฯ

การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมสมองและบูรณาการความร่วมมือ ในเชิงร่วมคิดร่วมทำของผู้บริหารและครู ที่จะส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญของแผ่นดิน ด้วยการใช้หลักรู้รัก-สามัคคี กำหนดแผนงานเหย้า-เยือนระหว่าง 5 คู่จังหวัด โดยในแต่ละจังหวัดจะประกอบด้วย 1 โรงเรียนหลัก และ 3 โรงเรียนภาคี

การสัมมนาฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ กับการจัดกลุ่มการศึกษาเพื่อถกแถลงประเด็นสำคัญและจัดทำแผนงานฯ นำคณะเยาวชนยุวทูตฯ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจในอัตตลักษณ์ความแตกต่างและวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค เป็นการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล ทำให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน ปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคี และสานมิตรภาพระหว่างภูมิภาคในทุกระดับ กลุ่มการศึกษาแบ่งตามคู่จังหวัดที่จะทำการเหย้า-เยือน ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2558 คือ พระนครศรีอยุธยา – พังงา ร้อยเอ็ด – ภูเก็ต หนองคาย – กาญจนบุรี พัทลุง – ลำปาง กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดการศึกษานอกสถานที่ ด้วยหวังให้เป็นแบบอย่างในการนำเสนอจังหวัดของตนเอง โดยการนำเยี่ยมชมวัดสำคัญ พิพิธภัณฑสถาน นิทรรศการและวิถีชีวิตคนกรุงเทพฯ โดยมีท่านสด แดงเอียด เอตทัคคะด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีเป็นผู้นำชม


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

keyboard_arrow_up