Skip to main content

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ. บุรีรัมย์

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ. บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนมุกดาลัย จ. มุกดาหาร

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนมุกดาลัย จ. มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ. หนองบัวลำภู

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ. หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จ. อุดรธานี

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ. หนองคาย

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ. หนองคาย ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 โดยมีนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 โดยมีดร. อภิชาต ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/ กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 โดยมีซึ่งมีนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป ร่วมกับนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคกลาง

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีให้กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 143 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 15,792 คน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีให้กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัย มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 60 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 5,676 คน

keyboard_arrow_up