Skip to main content

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จ.อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการรณรงค์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 135 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 15,980 คน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร

ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 โดยมีนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 โดยมีดร. อภิชาต ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/ กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนโคกสำโรง จ.ลพบุรี

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 โดยมีซึ่งมีนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป ร่วมกับนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ/กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ.สุโขทัย

ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up