Skip to main content

Asean Quiz (ชุดที่ 9)

ผู้เข้าชม 271

ข้อ 116-124

 1. ประเทศสุดท้ายที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนคือ
 • ก. บรูไน
 • ข. ลาว
 • ค. เวียดนาม
 • ง. กัมพูชา
 1. จุดประสงค์ของการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายตัวบุคคล/ผู้ประกอบวิชาชีพในกรอบอาเซียน คืออะไร
ก. เพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบวิชาชีพตามที่มีการตกลงกันสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานภายในประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ข. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานทุกกลุ่มในประเทศสมาชิกอาเซียน
ค. เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานวิชาชีพของแต่ละกลุ่มประเทศอาเซียน
ง. เพื่อลดปัญหาการว่างงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
 1. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการ
ก. การที่ผู้ให้บริการเข้าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
ข. บุคคลธรรมดาย้ายจากบริษัทแม่ไปทำงานบริษัทเดิมในสาขาต่างประเทศ
ค. แรงงานไร้ฝีมือสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานด้านบริการในประเทศสมาชิกอย่างเสรีได้
ง. การให้บริการจากประเทศผู้ให้บริการไปยังประเทศลูกค้า
 1. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนได้กำหนดเส้นทางรถไฟใดเป็นโครงการเร่งด่วน
ก. Singapore – Kunming Rail Link (SKRL)
ข. Thailand – Guandong Rail Link (TGRL)
ค. Myanmar – Shanghai Rail Link (MSRL)
ง. Malaysia – Hainan Rail Link (MHRL)
 1. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานที่อาเซียนจะพัฒนาตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน ในอาเซียน
ก. โครงสร้างพื้นฐานด้านการประปา
ข. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ง. โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งทางอากาศ
 1. ประเด็นใดต่อไปนี้ไม่ถูกจัดอยู่ในเสาสังคมและวัฒนธรรม
ก. สิ่งแวดล้อม
ข. สาธารณสุข
ค. พลังงาน
ง. การพัฒนาชุมชนและการขจัดความยากจน
 1. ข้อใดคือตำแหน่งที่ถูกต้องของการตั้งธงอาเซียนในการจัดการประชุมอาเซียนต่าง ๆ
ก. ตรงกลางระหว่างธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ข. ฝั่งซ้ายสุดก่อนหน้าธงชาติบรูไนดารุสซาลาม
ค. ฝั่งขวาสุดต่อจากธงชาติเวียดนาม
ง. ฝั่งขวาของธงชาติประเทศที่เป็นประธานอาเซียน
 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ ASEAN Regional Forum (ARF)
ก. มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ข. การทูตเชิงป้องกัน
ค. แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ง. ถูกทุกข้อ
 1. หน่วยงานใดต่อไปนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อช่วย สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม และประชาชนในประเทศไทย
ก. มูลนิธิอาเซียน
ข. Friends of ASEAN
ค. ASEAN People’s Association
ง. สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up