Skip to main content

Asean Quiz (ชุดที่ 4)

ผู้เข้าชม 733

ข้อ 46-60

 1. ข้อใดไม่ใช่สาขาวิชาชีพที่อาเซียนมี Mutual Recognition Agreement (MRA) การเคลื่อนย้าย แรงงานมีฝีมือร่วมกันแล้ว
 • ก. ผู้จัดการโรงแรม
 • ข. ทันตแพทย์
 • ค. สถาปนิก
 • ง. นักบัญชี
 1. กรอบความตกลงด้านการลงทุนมีรายละเอียดครอบคลุมในหลายประเด็น ยกเว้นข้อใด
 • ก. การเปิดเสรีการลงทุน
 • ข. การเพิ่มมูลค่าการลงทุน
 • ค. การอำนวยความสะดวกการลงทุน
 • ง. การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
 1. ภาครัฐได้จัดทำมาตรการรองรับผลกระทบจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลายมาตรการ ถามว่า กองทุนเพื่อการปรับตัวภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจาก FTA อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ค. กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงการต่างประเทศ
 1. ประเทศใดต่อไปนี้มิได้อยู่ใน ARF
 • ก. เกาหลีเหนือ
 • ข. มองโกเลีย
 • ค. EU
 • ง. ฟิจิ
 1. เส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (Singapore-Kunming Rail Link) ผ่านประเทศใดบาง
ก. สิงคโปร์-ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน
ข. สิงค์โปร์-ไทย-กัมพูชา-ลาว-จีน
ค. สิงคโปร์-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม-จีน
ง. สิงคโปร์-ไทย-กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม-จีน
 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า
 • ก. สถานบริการเชื้อเพลง
 • ข. อาคารศุลกากร
 • ค. โรงพยาบาล
 • ง. สถานซ่อมบำรุงรถ
 1. ธนาคารระหว่างประเทศใดเป็นผู้ให้รายใหญ่สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
ก. Asian Development Bank (ADB)
ข. World Bank
ค. International Monetary Fund (IMF)
ง. World Trade Organization (WTO)
 1. ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ประชาชน
ข. โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบยบ พลังงาน
ค. โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบยบ การศึกษา
ง. การคมนาคม พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ประเทศสมาชิกอาเซียนใดที่ไม่ใช้ “bahasa” เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสาร
 • ก. มาเลเซีย
 • ข. สิงคโปร์
 • ค. อินโดนีเซีย
 • ง. ฟิลิปปินส์
 1. สถานที่ใดต่อไปนี้ในอาเซียนที่ไม่ได้เป็นมรดกโลก
 • ก. หลวงพระบาง สปป.ลาว
 • ข. ฮาลองเบย์ เวียดนาม
 • ค. เซ็นโตซา สิงคโปร์
 • ง. บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
 1. สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) มีอีกชื่อหนึ่งที่ประชาคมโลกเรียกคือ
 • ก. Kuala Lumpur Treaty
 • ข. Bangkok Treaty
 • ค. Manila Treaty
 • ง. Jakarta Treaty
 1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน
ก. 31 ธันวาคม 2558
ข. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
ค. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ง. ภาษาจีนจะเป็นภาษาที่ชาวอาเซียนส่วนใหญ่ใช้
 1. ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซียตั้งอยู่ที่เมืองใด
 • ก. สิงคโปร์
 • ข. กรุงเทพฯ
 • ค. จาการ์ตา
 • ง. มะนิลา
 1. ข้อใดจับคู่เมืองของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านชายแดนของไทยไม่ถูกต้อง
 • ก. แม่สอด – เมียวดี
 • ข. ช่องเม็ก – จำปาสัก
 • ค. เชียงของ – ห้วยทราย
 • ง. เชียงแสน-ต้นผึ้ง
 1. ประเทศสมาชิกอาเซียนใดเป็นสมาชิกโอเปค
 • ก. อินโดนีเซีย
 • ข. ลาว
 • ค. สิงคโปร์
 • ง. กัมพูชา

Asean Quiz (ข้อ 61-75)

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up