Skip to main content

Asean Quiz (ชุดที่ 2)

ผู้เข้าชม 1,385

ข้อ 16-30

 1. คู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยคือ
 • ก. EU
 • ข. สหรัฐอเมริกา
 • ค. ญี่ปุ่น
 • ง. ASEAN
 1. อาเซียนยังมิได้จัดตั้งองค์กรในเรื่องใดร่วมกัน
 • ก. รัฐสภา
 • ข. ตํารวจ
 • ค. ธนาคาร
 • ง. มหาวิทยาลัย
 1. ประเทศอาเซียนใดได้รับสมญานามว่าเป็น “ประเทศหมู่เกาะเครื่องเทศ”
 • ก. ฟิลิปปินส์
 • ข. อินโดนีเซีย
 • ค. กัมพูชา
 • ง. เมียนมา
 1. ใน 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศ ใดในอาเซียนที่ไม่มีสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับ UNESCO
 • ก. บรูไนดารุสซาลาม
 • ข. มาเลเซีย
 • ค. ฟิลิปปินส์
 • ง. อินโดนีเซีย
 1. สินค้าในข้อใดต่อไปนี้มิได้อยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหวของไทย ที่ไม่จําเป็นต้องลดภาษีให้เหลือ ร้อยละ 0 แต่อัตราภาษีจะต้องไม่เกินร้อยละ 5
 • ก. มันสําปะหลัง
 • ข. ไม้ตัดดอก
 • ค. มันฝรั่ง
 • ง. เนื้อมะพร้าวแห้ง
 1. ดอกไม้ประจำชาติของเมียนมาคือ
 • ก. มะลิ
 • ข. ประดู่
 • ค. ชบา
 • ง. กล้วยไม้
 1. ประเทศคู่เจรจาในกรอบความร่วมมืออาเซียน+3 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง
 • ก. จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
 • ข. ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
 • ค. จีน อินเดีย และรัสเซีย
 • ง. สหรัฐฯ จีน และรัสเซีย
 1. ประเทศใดไม่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ก. สหรัฐอเมริกา
 • ข. สเปน
 • ค. โปรตุเกส
 • ง. เยอรมนี
 1. ประเทศคู่เจรจาใดจัดตั้งศูนย์อาเซียนขึ้นเป็นประเทศแรก
 • ก. รัสเซีย
 • ข. จีน
 • ค. ญี่ปุ่น
 • ง. เกาหลีใต้
 1. จุดเริ่มต้นของการประชุมอาเซียน+3 เกิดจากเหตุใด
ก. วิกฤตสิ่งแวดล้อม
ข. วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)
ค. วิกฤตอาหารและพลังงาน
ง. วิกฤตทางการเงิน
 1. อาเซียนมีประเทศคู่เจรจา ที่มีการประชุมระดับผู้นําเป็นประจําทุกปีกี่ประเทศ
 • ก. 4 ประเทศ
 • ข. 5 ประเทศ
 • ค. 6 ประเทศ
 • ง. 7 ประเทศ
 1. กลุ่มประเทศสมาชิกใดเป็นสมาชิกของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF)
 • ก. สันนิบาตอาหรับ
 • ข. สหภาพยุโรป
 • ค. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
 • ง. สหภาพแอฟริกา
 1. ประเทศใดในอาเซียนที่มีปญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้?
ก. เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์
ข. เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และอินโดนีเซีย
ค. เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน ดารุสซาลาม
ง. เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน ดารุสซาลาม
 1. ในบรรดาประเทศคู่เจรจาที่เป็นสมาชิกการประชุมอาเซียนว่าด้วยความรวมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ประเทศใดมีประชากรน้อยที่สุด
 • ก. นิวซีแลนด์
 • ข. บรูไน ดารุสซาลาม
 • ค. สิงคโปร์
 • ง. ออสเตรเลีย
 1. ประเทศคู่เจรจาใดไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)
 • ก. จีน
 • ข. อินเดีย
 • ค. เกาหลีใต้
 • ง. แคนาดา

Asean Quiz (ข้อ 31-45)

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up