Skip to main content

Asean Quiz (ชุดที่ 3)

ผู้เข้าชม 963

ข้อ 31-45

 1. การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) มีวิวัฒนาการมาจากกรอบการประชุมใด
 • ก. ARF
 • ข. ASEAN+3
 • ค. SOM
 • ง. APEC
 1. ข้อใดมิใช่สาขาความร่วมมือที่มีลําดับความสําคัญในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)
 • ก. ไข้หวัดนก
 • ข. ความเชื่อมโยง
 • ค. เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์
 • ง. การจัดการภัยพิบัติ
 1. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งแรก
 • ก. ฟิลิปปินส์
 • ข. มาเลเซีย
 • ค. สิงคโปร์
 • ง. ไทย
 1. ปัจจุบัน ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) มีจำนวน ทั้งสิ้นกี่ประเทศ
 • ก. 13
 • ข. 16
 • ค. 18
 • ง. 20
 1. ประเทศคู่เจรจาประเทศแรกที่ได้ภาคยานุวัติสนธิสญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) คือประเทศใด
 • ก. ออสเตรเลีย
 • ข. จีน
 • ค. ญี่ปุ่น
 • ง. รัสเซีย
 1. ประเทศใดสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุด
 • ก. ฟิจิ
 • ข. ออสเตรเลีย
 • ค. ปาปัวนิวกินี
 • ง. ติมอร์ เลสเต
 1. สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหุภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ตั้งอยู่ที่ประเทศใด
 • ก. ไทย
 • ข. อินโดนีเซีย
 • ค. สิงคโปร์
 • ง. ญี่ปุ่น
 1. เป้าหมายหลักการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและ ฐานการผลิตร่วมแล้วยังมีเรื่องอื่น ๆ อีก ยกเว้นข้อใด
ก. ส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ข. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศสมาชิก
ค. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน
ง. สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิก
 1. ใครเป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ในปี 2535
ก. นายยูซุฟ ฮาบีบี อดีตประธานาธบดีอินโดนีเซีย
ข. นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีไทย
ค. นายมหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ง. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีไทย
 1. ATIGA เป็นความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ถามว่า ATIGA ย่อมาจากอะไร
ก. ASEAN Trade in Goods Agreement
ข. ASEAN Tariffs Induction Agreement
ค. ASEAN Trade, Investment Globalised Agreement
ง. Agreement on Trade in Goods and Innovation of ASEAN
 1. ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยตั้งอยู่ที่ใด
ก. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ค. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ง. สำนักวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 1. การเปิดตลาดภาคบริการของอาเซียน ผู้ประกอบการสัญชาติอาเซียนสามารถถือครองสัดส่วน การลงทุนได้มากที่สุดร้อยละเท่าใด
 • ก. 49
 • ข. 50
 • ค. 51
 • ง. 70
 1. สาขาธุรกิจบริการในข้อใดไม่ใช่สาขาเร่งรัดในการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services – AFAS) ภายในปี 2553
 • ก. ท่องเที่ยว
 • ข. การบิน
 • ค. โลจิสติกส์
 • ง. สุขภาพ
 1. ประเทศใดยังไม่เคยเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับอาเซียน
 • ก. สหรัฐฯ
 • ข. สหภาพยุโรป
 • ค. อินเดีย
 • ง. ออสเตรเลีย
 1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมตามที่ระบุไว้ในพิมพ์เขียว การจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ก. การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี
 • ข. การเคลื่อนย้ายการบริการเสรี
 • ค. การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
 • ง. การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น

Asean Quiz (ข้อ 46-60)

ตอบคำถามอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up