Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

3 - 4 สิงหาคม 2566
ผู้เข้าชม 311

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีกาญจนาฯ ได้กล่าวว่า มีโอกาสได้มาเยือนโรงเรียบนบ้านสุไหงโก-ลก ได้มาพบปะก็บเด็ก ๆ นักเรียน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิยุวทูตความดีได้จัดขึ้น มีความประทับใจในฐาน การเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ ฐานศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 การสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 เรื่องการให้ความสำคัญในการศึกษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาแนวคิดของบุคคลต้นแบบให้กับเยาวชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆ จะได้รับประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และทางกระทรวงการต่างประเทศพร้อมจะสนับสนุนงานของมูลนิธิยุวทูตความดีต่อไป

นายไพโรจน์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้ให้โอกาสกับนักเรียนในจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดแสดงได้น่าตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ มีสีสันสดใส และสามารถที่จะสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการหมุนเวียนระหว่างฐานกิจกรรม ครูวิทยากรประจำฐานก็มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีตัวอย่างการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่ได้แจกให้นักเรียนทำ ซึ่งสอนให้รู้จักประหยัด สอนให้พอเพียง ตามศาสตร์พระราชา

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ โรงเรียนสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การเรียนรู้  วิถีการเรียนรู้และทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะในห้องเรียน เพราะเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา องค์ความรู้ต่าง ๆ นั้นมีอยู่ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่สืบทอดกันมา หรือ สิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ในชุมชนทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น อาทิ ห้องสมุดต่าง ๆ เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และสื่อออนไลน์ ทุกสิ่งล้วนเป็นครู ผู้เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ สร้างทักษะใหม่ ๆ ที่ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปี 2542 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรม ร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน และค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพ และกองกลางยังชีพ และพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย จีน  เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และคูเวต ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 1,325 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสว่าง ชินพงษ์

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมจำนวน 23 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,710 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนบ้านหัวคลอง

2. โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

3. โรงเรียนบ้านโคกตา

4. โรงเรียนบ้านลาแล

5. โรงเรียนบ้านซรายอ

6. โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ

7. โรงเรียนบ้านแว้ง

8. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง

9. โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ

10. โรงเรียนบ้านปายังยอ

11. โรงเรียนบ้านกูแบอีแก

12. โรงเรียนสุคิริน

13. โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา

14. โรงเรียนบ้านมือบา

15. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา

16. โรงเรียนเกษมทรัพย์

17. โรงเรียนบ้านตะปะดอ

18. โรงเรียนสุไหงโก-ลก

19. โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172

20. โรงเรียนเทศบาล 1 (ราษฎร์บำรุง)

21. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ)

22. โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

23. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง)

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up