Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

15 - 16 สิงหาคม 2566
ผู้เข้าชม 227

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีฉัตรชัย ฯ ได้กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศได้มาจัดกิจกรรมที่จังหวัดสงขลา นำชุดความรู้ต่าง ๆ มาให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในจังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวทูตความดีความดีกับโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย กิจกรรมที่เกิดขึ้น ถือเป็นโครงการที่จะสามารถนำการศึกษา ที่จะนำเยาวชนของไทยให้มีความตระหนักรู้ในคุณความดี นอกจากใฝ่เรียนรู้แล้ว ก็จะได้มีคุณธรรมความรู้ติดตัวไป จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตในวันข้างหน้า

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานครอบครัวสุขสันต์ สังคมสุขใจ เกี่ยวกับ การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ที่ให้ประโยชน์ คือ ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการใช้จ่ายและฝึกนิสัยประหยัด เก็บออมเงิน รู้จักวางแผนการใช้เงิน รู้ว่าในแต่ละวันใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยมากน้อยเพียงใด พร้อมไปกับการสร้างรายได้ให้กับตนเองที่มาจากพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ข้างรั้วบ้าน มีทั้งสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ดี สามารถนำมาดัดแปลงเป็นผลผลิดสร้างรายได้ เช่น น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ น้ำอัญชันมะนาว น้ำยาล้างจานจากมะนาวและมะกรูด ซึ่งเมื่อขายได้แล้วนำมาบันทึกในบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพราะจะได้รู้ว่าเราขายไป กี่บาท ซื้อของประกอบเพื่อทำผลิตภัณฑ์ไปกี่บาท และได้กำไรกี่บาท ซึ่งข้อมูลในบัญชีรายรับ – รายจ่ายสามารถบอกสถานะทางการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบันและช่วยวางแผนการใช้เงินในอนาคต

โรงเรียนวิเชียรชม ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2566 มีจำนวนนักเรียน 1,934 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายไพฑูรย์ ทองมณี 

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,221 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนวิเชียรชม

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนวัดสามกอง

2. โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

3. โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ

4. โรงเรียนวัดทรายขาว

5. โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน

6. โรงเรียนวัดถ้ำเกาะ

7. โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน

8. โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย

9. โรงเรียนวัดแหลมพ้อ

10. โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน

11. โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up