Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

7 - 8 สิงหาคม 2566
ผู้เข้าชม 403

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา 3 สิ่งที่พ่อสอน คือ ให้เยาวชนทุกคนรู้จัก   คิดดี ทำดี พูดดี มาเป็นแนวทางให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เชื่อว่าเยาวชนหากทำตามคำสอนของพ่อ จะมีโอกาสร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองตามที่พ่อปรารถนาต่อไป

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานโลกยั่งยืนด้วยสองมือเรา การปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อโลกยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนโดยมุ่งเน้น 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถยึดแนวคิด BCG ได้ เช่น การใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด การลดใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้สร้างขยะ และการกำจัดขยะด้วยแนวคิด 3R ได้แก่ Reduce ลดการใช้ โดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ  เช่น นำเสื้อผ้าที่เก่าแล้วไปบริจาค หรือใช้ประโยชน์อื่น Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการแยกขยะขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ แล้วนำไปขายเพื่อไปหลอมแล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง นักเรียนอนุบาลยะลาจะนำวิธีการดูแลรักษาโลกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คือ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ปิดไฟปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งาน ปิดน้ำเมื่อใช้เสร็จ ไม่กินทิ้งกินขว้าง เพื่อลดการสร้างขยะให้กับโลก 

โรงเรียนบ้านอนุบาลยะลา ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดยะลาตั้งแต่ปี 2542 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน และค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพ และกองกลางยังชีพ และพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย จีน  เวียดนาม ฟิลิปปินส์ คูเวต และสิงคโปร์ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 1,845 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายไพศาล ว่องภาณุสกุล

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดยะลา เข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,455 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลยะลา

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนไทยรัฐ

2. โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง

3. โรงเรียนบ้านเบ้อเส้ง

4. โรงเรียนเทศบาล 4

5. โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

6. โรงเรียนเทศบาล 3

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up