Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 - 18 กรกฎาคม 2566
ผู้เข้าชม 372

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2566 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

คุณหญิงกษมาฯ  กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ซึ่งมูลนิธิยุวทูตความดี ได้จัดงานในลักษณะนี้เป็นประจำ ปีนี้ได้จัดขึ้นที่ 13 จังหวัดทั่วประเทศ แต่ละจังหวัดก็จะจัดที่โรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิฯ และแต่ละแห่งก็จะมีโรงเรียนภาคีมาร่วมรับชมนิทรรศการด้วย นิทรรศการมีฐานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ฐานพระบิดาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เป็นต้นแบบให้การศึกษาแก่เยาวชน และฐานหลักธรรมนำชีวิต ที่ให้เห็นถึงจุดที่เหมือนกันของแต่ละศาสนาและการสร้างคุณงามความดี และยังได้มีการนำเสนอคนที่อยู่ในแวดวงต่าง ๆ มาบอกเล่าเคล็ดลับความสำเร็จ เช่น เมสซี่ ที่เน้นว่าเขาฝึกยังไงที่ทำให้เป็นคนเก่งทางด้านฟุตบอลได้ แต่ที่สำคัญกว่าการเป็นคนเก่งคือการเป็นคนดีมีความอดทน และยังมีลิซ่า แบล็กพิ้งค์ ด้วย ซึ่งแต่ละคนจะมีคติที่เชื่อว่าเด็กอ่านแล้ว จะมีข้อคิดว่าควรจะทำอย่างไร เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีที่นำสิ่งดี ๆ มาให้นักเรียนได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ ฯ ผู้รองว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้นำโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี มาให้นักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มาเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังในหัวใจของเยาวชนชาวประจวบที่จะสร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติและจะเป็นสิ่งที่งดงามอย่างยั่งยืนตลอดไป

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานหลักธรรมนำชีวิต หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา อาทิ ศาสนาพุทธ สอนให้ละทิ้งความชั่ว เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสมาธิ มีสติและมีปัญญา ศาสนาคริสต์ สอนให้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้อภัยและอดทน ศาสนาอิสลาม ให้ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม หลักธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ ประสานประโยชน์เพื่อส่วนรวม หลักคำสอนของทุกศาสนาจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี  ถ้าเยาวชนทุกคนมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและหมั่นศึกษาใฝ่เรียนรู้ เข้าใจหลักคำสอนที่ถูกต้อง และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะเหมือนมีแสงสว่าง ส่องนำทางชีวิต ดำเนินชีวิตอย่าง  มีความสุข 

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,683 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายบุญมา พ่วงสำราญ

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมจำนวน 3 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,706 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนธนาคารออมสิน

2. โรงเรียนบ้านบึง

3. โรงเรียนบ้านทางหวาย

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up