Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 - 7 กรกฎาคม 2566
ผู้เข้าชม 361

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายอภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ  นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

นายอภิชาติฯ  ได้กล่าวว่า ในโอกาสที่มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ได้มาจัดนิทรรศการ  เมืองสุขยั่งยืน เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีที่โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” ให้เยาวชนมีความรู้ มีคุณธรรม รู้ทันโลก รู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก และเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้เพราะเราตะหนักดีว่า เยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามวิถียั่งยืน ก็จำเป็นต้องมีทั้งความรู้ คุณธรรม อย่างมีคุณภาพ 

นายอภินันท์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้นำโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีฯ มาจัดแสดง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้มุ่งให้เยาวชนยึดมั่นในพลังคุณธรรม และพลังความรู้ เข้าใจในบทบาทหน้าที่  ของการเป็นพลเมืองดี ตามวิถียั่งยืน ด้วยการน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิต พร้อมส่งเสริมความรอบรู้ให้เยาวชน รู้จักคิด รู้เท่ารู้ทัน เพื่อปรับตัวเข้ากับกระแสและวาระของโลก พร้อมร่วมแรงร่วมใจนำพาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผมจะนำแนวคิดดี ๆ นี้ไปสู่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกครัวเรือน และลูกหลานชาวนครศรีฯ ให้นำไปขยายผลให้ปฏิบัติได้ในเชิงประจักษ์ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวนครศรีฯ อย่างยั่งยืนตลอดไป

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ นวัตกรรมสู่เมืองวิถีใหม่ Smart City โดยเฉพาะในเรื่องของ การเตือนภัยจากภัยพิบัติ เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ ภัยน้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยแล้ง ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ทำให้รับรู้ล่วงหน้าก่อนอันตรายจะมาถึงตัวและวางแผนรับมือได้ทันท่วงที ด้วยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันเตือนภัยพิบัติ เพื่อติดตามข้อมูล รับฟังข่าวสารบ้านเมือง และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ เช่น เตรียมอาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า ยาฉุกเฉิน น้ำ ของจำเป็นอื่นๆ พร้อมศึกษาการเส้นทางการหนีภัยและการเอา  ตัวรอดในสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ และปลอดภัยจากภัยที่เกิดขึ้น

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2566 มีจำนวนนักเรียน 2,732 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางนวลใย สุทธิพิทักษ์

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,379 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนบ้านนาเคียน

2. โรงเรียนวัดลำนาว

3. โรงเรียนวัดศรีมงคล

4. โรงเรียนวัดมุขธารา

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up