Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล

22 - 23 มิถุนายน 2566
ผู้เข้าชม 295

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ ร่วมกับนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฯ

ผู้ช่วยวิชาวัฒน์ฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน ได้น้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรักษาสิ่งแวดล้อม การรู้จักปรับตัวต่อสังคมสมัยใหม่ที่มีภัยคุกคามทางออนไลน์ และการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สังเกตได้ว่า เด็กๆ ที่ได้เข้าชมเมืองสุขยั่งยืนทุกคน มีความตื่นตัวและมีความสนุกกับการเรียนรู้ในครั้งนี้ และขอชื่นชมการจัดโครงการนี้ของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นผู้ริเริ่มโครงการยุวทูตความดีมาเกือบ 25 ปี และยังดำเนินการไปอย่างแข็งขันเป็นอย่างยิ่ง

นายชาตรีฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้มาดำเนินโครงการดี ๆ ให้กับนักเรียนในจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการที่มีความสมบูรณ์ มีความตื่นตาตื่นใจ ครอบคลุมไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างให้ลูกหลานของชาวจังหวัดสตูล ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานนวัตกรรมสู่เมืองวิถีใหม่ Smart City ที่สอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในสังคมออนไลน์ปัจจุบันที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเกม Facebook Line Instagram Tiktok และแอปพลิเคชั่นอื่นๆ มากมาย ที่ทำให้โลกเราแคบลง การติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนใหม่มากมาย แต่จะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าเพื่อนใหม่คนนั้นจะไม่ใช่มิจฉาชีพปลอมตัวมา ความปลอดภัยและระบบการเตือนภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในสังคมปัจจุบัน ซึ่งในฐานนี้นักเรียนในจังหวัดสตูลได้รับประโยชน์ในการรู้เท่าทันเทคโนโลยี  โดยนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับและข่าวสารการเตือนภัยไปบอกต่อกับเพื่อน ๆ และญาติพี่น้อง ให้รู้เท่า รู้ทัน ภัยจากสังคมออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนใกล้ตัว

โรงเรียนอนุบาลสตูล ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2542 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรม ร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ปี 2564 จัดทำถุงวิชา ถุงยังชีพ และกองกลางยังชีพ  และพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 1,496 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายยงยุทธ ยืนยง

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดสตูล เข้าร่วมจำนวน 14 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,659 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลสตูล

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนบ้านตะโละใส

2. โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก

3. โรงเรียนอนุบาลมะนัง

4. โรงเรียนบ้านเขาจีน

5. โรงเรียนจงหัว

6. โรงเรียนอันซอเรี๊ยะอัดดีนียะห์

7. โรงเรียนบ้านคลองขุด

8. โรงเรียนบ้านฉลุง

9. โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

10. โรงเรียนบ้านตันหยงโป

11. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)

12. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

13. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง)

14. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up