Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง

13 - 14 กรกฎาคม 2566
ผู้เข้าชม 243

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 โดยมี รองอธิบดีมารีนี สุวรรณโมลี รองอธิบดีกรมยุโรป ร่วมกับ นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

รองอธิบดีมารินีฯ  ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เห็นเด็ก ๆ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน ที่มูลนิธิยุวทูตความดี ได้นำมาจัดแสดง ซึ่งนักเรียนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปฏิบัติได้ เห็นได้ว่าเด็ก ๆ มีทักษะที่ดีในการเรียนรู้ และจะเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นายราชัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้นำนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน มาให้นักเรียนในจังหวัดระนองได้มาศึกษาเรียนรู้ โดยได้มุ่งเน้นให้เยาวชนยึดมั่นในพลังคุณธรรมและความรู้ในบทบาทของการเป็นพลเมืองดี ด้วยการน้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิต เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมส่งเสริมความรอบรู้ ให้เยาวชนไทย รู้จักคิด รู้เท่าทัน เพื่อปรับตัวเข้ากับกระแสและวาระของโลก พร้อมร่วมแรงร่วมใจนำพาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ สวนไร่นา ฟาร์มสุขสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่อง สหกรณ์นักเรียน เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม และฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะการทำงานสหกรณ์ โดยทักษะที่เด็กจะได้รับจากสหกรณ์นักเรียน คือ พัฒนานิสัยของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนรู้หลักประชาธิปไตย สหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริ เช่น การเกษตร การประกอบอาหารกลางวัน การฝึกอาชีพ และการพัฒนาทักษะของนักเรียนในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมาบริโภค ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรม การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน และเพิ่มทักษะทางด้านอาชีพอีกด้วย

โรงเรียนอนุบาลระนอง ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี   ในปี 2544 ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรม ร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน และค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี  ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์ และพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย และนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 1,368  คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายมนตรี สังข์ชุม

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดระนองเข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,039 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลระนอง

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)

2. โรงเรียนบางกลาง

3. โรงเรียนบ้านหินช้าง

4. โรงเรียนเขานางหงษ์

5. โรงเรียนชาติเฉลิม

6. โรงเรียนบางนอน

7. โรงเรียนบางริน

8. โรงเรียนเอกศิลป์

9. โรงเรียนเขานิเวศน์

10. โรงเรียนทรายแดง

11. โรงเรียนบางสีกิ้ม

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up