Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 - 11 กรกฎาคม 2566
ผู้เข้าชม 377

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2566 โดยมี ผส.ธนพ ปัญญาพัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ผส.ธนพฯ  ได้ถึงความประทับใจ นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืนของมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้นำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาจัดทำนิทรรศการ  ที่ทำให้เห็นภาพว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เช่น เรื่องการวางแผนการเงิน การดำรงชีวิตกับความหลากหลาย ความเชื่อทางศาสนา หรือผู้คนหลากหลายช่วงวัยในครอบครัว และที่สำคัญสุดคือ การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็น การลดใช้พลังงาน การนำแนวคิด BCG มาใช้ในชีวิตประจำวัน ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาทักษะความรู้ที่จะนำไปพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันด้วย

ว่าที่ร้อยโท สมชายฯ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม กระทำสิ่งที่ดีงาม และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืนนั้น ทำให้เด็กได้เรียนรู้ในการปรับตัว   การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญคือนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาในการดำรงชีวิตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เรียนรู้สิ่งสมัยใหม่  การรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่เด็กได้ปรับตัวได้เรียนรู้ และเป็นคนที่มีคุณภาพได้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างมากสำหรับเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้เข้ามาร่วม   ในโครงการนี้

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ โลกยั่งยืน..ด้วยสองมือเรา พลังเล็ก ๆ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการร่วมมือกันปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักการพัฒนาควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และเพิ่มการใช้ประโยชน์ต้นทุนทางธรรมชาติ ด้วยการควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้มีความสมดุลมากขึ้น และนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น ปลูกต้นไม้  ใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด ดื่มน้ำจากแก้ว ไม่ใช้หลอด จัดการขยะและของเสีย ด้วยแนวคิด 3R  ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล หากทุกคนร่วมมือ ยึดถือเหตุผล รู้จักประมาณตน คิดดีพูดดีทำดีทุกคน พาสู่สันติสุข ที่ยั่งยืนมั่นคงสถาพร

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2566 มีจำนวนนักเรียน 1,739 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศุภชัย เวชกุล

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดสุราษฎร์เข้าร่วมจำนวน 17 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,727 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง

2. โรงเรียนบ้านสุชน

3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

4. โรงเรียนวัดท่าทอง

5. โรงเรียนบ้านท่าเพชร

6. โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต

7. โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง

8. โรงเรียนวัดบางใบไม้

9. โรงเรียนวัดสมหวัง

10. โรงเรียนวัดกลางใหม่

11. โรงเรียนวัดกาญจนาราม

12. โรงเรียนบ้านโพหวาย

13. โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

14. โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)

15. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

16. โรงเรียนเทศบาล 5 

17. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up