Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2566 (ภาคกิจกรรม)

ผู้เข้าชม 127

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2566 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นพลังคนดี ยึดมั่นในพลังคุณธรรมและพลังความรู้ เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  พร้อมน้อมนำมาปฏิบัติ ผ่านนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน ที่นำมาตั้งแสดง มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้น้อมนำแนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมนำมาพัฒนาตนให้ฉลาดคิด ฉลาดรู้ มีเหตุมีผล รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบจะนำพาเยาวชนไทยให้รู้รักเมืองไทย พร้อมก้าวทันโลก ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง ด้วยความคิดกว้าง มองไกล เข้าใจไทย เข้าใจโลก

เมืองสุขยั่งยืน คือ เมืองที่ผู้พักอาศัยมีความสุข คือ อยู่ดี มีกิน มีใช้ มีแบ่งปัน มีความรู้ มีวิธีที่จะรักษาความสุข ให้อยู่ไปนาน ๆ อยู่อย่างยั่งยืน ภายในเมืองมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้มากมาย ทั้งแนวคิด คิดอย่างไรที่จะทำให้อยู่ดี แนวทางปฏิบัติทำอย่างไร จะมีสุข และวิธีไหน ที่จะทำให้ความสุขนั้น มั่นคง ยั่งยืน

เมืองที่ทุกคนมีความสุขร่วมกัน ในสังคมที่มีคุณภาพ เต็มไปด้วยความรัก การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยสามัคคีปรองดอง ร่วมกันพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติให้ก้าวหน้า คือ เมืองสุขยั่งยืนของเรา

นิทรรศการเคลื่อนที่เมืองสุขยั่งยืน ประกอบด้วย 10 ฐานการเรียนรู้

1. ฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

“พระบิดาแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

9  มรดกแห่งพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการทรงงานตลอด 70 ปี พระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับชีวิตของพสกนิกรชาวไทย และขจัดความทุกข์ยากของราษฎร รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง กลายเป็นความรู้ หรือ ศาสตร์พระราชา เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และพึ่งพาตนเองได้ ดังนี้

1. โครงการฝนหลวง
2. โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
3. โครงการพระราชดำริในการแก้ปัญหาเรื่องดิน
4. โครงการหลวง
5.โครงการชั่งหัวมัน
6. โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ 
7. โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
8. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
9. มูลนิธิพระดาบส 

2. ฐานเฉลิมพระเกียรติ ฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

“พระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด”

พระราชปณิธานในการดูแลทุกข์สุขประชาชน ด้วยการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 

3. ฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ทรงเป็นต้นแบบให้การศึกษาแก่เยาวชน และงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานแด่มูลนิธิยุวทูตความดี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ที่กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการพัฒนาเยาวชน ผ่านโลกแห่งการเรียนรู้ ด้วยการสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชน ให้กว้างไกล และการให้กำลังใจคุณครูและผู้บริหาร ผู้เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนของชาติที่ยังขาดโอกาส เนื่องด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี พึ่งตนเองและช่วยเหลือพัฒนาชุมชน ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. ฐานมูลนิธิยุวทูตความดี เสริมสร้างเยาวชนคนดี มีคุณธรรม นำพาไทยสู่ความยั่งยืน

มุ่งสร้างเยาวชนคนดี มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติ ก้าวสู่ประชาคมโลก ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการปลูกจิตสำนึก ด้วยการมุ่งเสริมสร้างคำนึงประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งมั่นทำความดี แม้ไม้มีใครเห็น ฝึกจิตอาสา มุ่งส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน และพัฒนาโลกทัศน์ พัฒนาแนวคิดให้กว้างไกล ให้รู้เท่ารู้ทัน ให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมกับเยาวชนนานาชาติ  ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเยือนเพื่อสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาชาติ พร้อมร่วมสนุกกับ รายการยุวทูต On Air ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz และร่วมกดไลค์ กดแชร์ ผ่านเว็บไซต์มูลนิธิฯ www.yavf.or.th และเฟซบุ๊ค แฟนเพจ www.facebook.com/yavfThailand 

5. ฐานครอบครัวสุขสันต์ สังคมสุขใจ

สิ่งเล็ก ๆ ที่ทำให้บ้าน เป็น บ้านสุขสันต์ เริ่มต้นด้วยความรัก ความห่วงใย เมตตา กรุณาต่อกัน
รู้หน้าที่ ปฏิบัติตัวต่อกันอย่างเหมาะสม มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน คอยดูแลทุกข์สุขของคนในครอบครัว พร้อมสร้าง

ครอบครัวมั่งคั่ง ชีวิตมั่นคง ด้วยการสร้างรายได้ จากสิ่งที่อยู่รอบบ้าน พร้อมช่วยลดรายจ่ายด้วยการทำสิ่งของใช้เอง 

พร้อมทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ซึ่งข้อมูลในบัญชีนี้สามารถบอกสถานะทางการเงิน ทั้งในอดีตและปัจจุบันและช่วยวางแผนการใช้เงินในอนาคต พร้อมทั้งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการแบ่งปัน เป็นสังคมที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันและพึ่งพากันได้  

6. ฐานโรงเรียนสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การเรียนรู้

ก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิดประตูสู่โลกที่เปลี่ยนไป โดยเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเรา เพราะความรู้
ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน ด้วยการเรียนรู้การศึกษานอกห้องเรียน ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ห้องเรียนขนาดใหญ่ของเยาวชนไทย เรียนรู้การแก้ไขปัญหาใช้หลักศึกษาปัญหาและแก้ไขตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบไว้ เพื่อสร้างไทย ให้ยั่งยืน และการเรียนรู้ในห้องเรียน มุ่งเน้นการศึกษาในประเทศที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างทางการศึกษา ดังเช่น สวีเดน อังกฤษ อินเดีย ออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

7. ฐานหลักธรรมนำชีวิต 

ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี เยาวชนทุกคนควรมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และหมั่นศึกษาใฝ่หาความรู้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง และนำหลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งศาสนาจะเป็นพลังสำคัญในชีวิตที่เป็นเหมือนแสงสว่างกลางใจทุกคน อันจะนำพาไปสู่สันติสุข และสันติภาพในสังคม รวมถึงข้อคิด เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก แนวทางการดำเนินชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ    ของบุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่สร้างพลังบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น 

8. ฐานสวนไร่นา ฟาร์มสุขสมบูรณ์

การทำการเกษตรสมัยใหม่ ที่ทำด้วยใจรัก และรู้จักการใช้เทคโนโลยี เพื่อจำหน่ายผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเรา และมีความสุขที่ได้ช่วย

ดูแลโลก อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจำหน่ายผลผลิต ผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อติดต่อและกระจายผลผลิตสู่ผู้ซื้อโดยตรง เพราะนอกจากจะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นแล้วยังสามารถรักษาลูกค้าไว้กับเราได้อย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

9. ฐานนวัตกรรมสู่เมืองวิถีใหม่

หลังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางสังคม 

การทำงานบ้าน สุขภาพ อาหาร ฯลฯ เนื่องจากผู้คนมีพฤติกรรมและความต้องการต่าง ๆ ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

โลกดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งสังคมออนไลน์ มีทั้งด้านดีและด้านร้าย เราจึงควรใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน รู้ภัยจากสังคมออนไลน์ แล้วจึงจะปลอดภัยไม่ถูกหลอกลวง รวมทั้งรู้เท่าทันปัญหาจากสภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป              ทำให้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ มากขึ้น เราต้องเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นเตือนภัยพิบัติในโทรศัพท์มือถือ อันเป็นเครื่องมือให้เรารับรู้ล่วงหน้าก่อนอันตรายจะมาถึงตัวและวางแผนรับมือได้ทันท่วงที

10. ฐานโลกยั่งยืน .. ด้วยสองมือเรา

มือเล็กๆ ที่เปลี่ยนโลกได้ ด้วยบทบาทของเยาวชนที่จะร่วมมือกันช่วยให้โลกยั่งยืนได้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP : Sufficiency Economy Philosophy) ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เน้นการพัฒนามีประชาชนเป็นศูนย์กลาง บนแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันพร้อมกับปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาองค์ความรู้ กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมทั้งศึกษาจากแนวคิดของ BCG Model อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยในชีวิตประจำวันของเรา สามารถยึดแนวคิด BCG Economy ได้เช่นกัน อาทิ ใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด จัดการขยะและของเสีย ด้วยแนวคิด 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล 

กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ชมวีดิทัศน์ สืบสานพระราชปณิธาน “ตามรอยพ่อ สู่วิถียั่งยืน” 
ร้อยเรียงเรื่องราว ด้วยการเล่าเรื่อง ผ่านภาพวาด และนิทาน
ก้าวทันโลก กับสาระน่ารู้
ท่องโลกกว้าง กับ 108 คำถามพาสนุก
ลับคมคิด พิชิตรางวัล

ใครเก่งเชิญทางนี้ กับเยาวชนมากความสามารถ  ในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งผ่านการแข่งขัน

และคัดเลือกจากทางโรงเรียน เพื่อรับมอบรางวัลจากมูลนิธิฯ มาร่วมชื่นชมกับยุวทูตฯ คนเก่ง ที่ชนะเลิศเรียงความ ร่วมออกอากาศกับรายการยุวทูต On Air เผยแพร่ผ่านทางวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up