Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

26 - 27 มิถุนายน 2566
ผู้เข้าชม 276

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2566 โดยมีนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีอสิฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน ที่มูลนิธิยุวทูตความดีได้นำมาตั้งแสดง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง ได้เห็นเด็กๆ จังหวัดพัทลุง มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม นับเป็นส่วนสนับสนุนให้เยาวชนไทยในการพัฒนาตน ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน และเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายก้องสกุลฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าว ขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ ในจังหวัดพัทลุง โดยการคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลพัทลุงเป็นโรงเรียนหลักในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีความพร้อมที่จะขยายแนวคิดการดำเนินโครงการในโรงเรียนเครือข่าย นับเป็นการเสริมสร้างมิติการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นของทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายยุวทูตความดี 

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ครอบครัวสุขสันต์ สังคมสุขใจ  ครอบครัวที่มีความรัก ความห่วงใย รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเกรงใจกันรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และช่วยกันแก้ไขปัญหาในบ้านด้วยจริงใจ เป็นสิ่งที่ทำให้บ้าน เป็น บ้านแสนสุข การสร้างรากฐานให้ครอบครัวที่มั่นคงนั้น จะเป็นรากฐานให้ชีวิตเราเติบโตอย่างมั่งคั่ง และเราควรสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่พึ่งพากันได้ และมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงจะทำให้สังคมเป็นสุขใจด้วยเช่นกัน

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 

ในปี 2566 มีจำนวนนักเรียน 1,562 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายภักดี จำนงค์ 

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,485 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

2. โรงเรียนบ้านปรางหมู่

3. โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร

4. โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง

5. โรงเรียนวัดโคกชะงาย

6. โรงเรียนวัดควนถบ

7. โรงเรียนบ้านท่าแค

8. โรงเรียนบ้านไสถั่ว

9. โรงเรียนอนุบาลกงหรา

10. โรงเรียนบ้านปากเหมือง

11. โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up