Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

15 - 16 มิถุนายน 2566
ผู้เข้าชม 267

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

รองเลขาธิการสุนทรฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ขอชื่นชมนักเรียนโรงเรียนพญาไทและโรงเรียนภาคีเครือข่าย ที่มีความสนใจในการเรียนรู้และจดบันทึกความรู้ ที่ได้รับอย่างตั้งใจ คุณครูก็ได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มกำลัง เชื่อว่านิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองสุขยั่งยืน จะทำให้นักเรียนได้น้อมนำแนวคิดแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาตนเองให้ฉลาดรู้ ฉลาดคิด มีเหตุมีผล เพื่อเป็นพลังเยาวชนคนดีที่มีคุณธรรม คุณภาพ ต่อไปในอนาคต 

ฐานที่นักเรียนประทับใจ คือฐานหลักธรรมนำชีวิต ที่ทุกคนต่างเชื่อมั่นในคุณงามความดีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนา ซึ่งทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี และมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยยุวทูตฯ โรงเรียนพญาไท จะน้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน คือ อดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบ และให้อภัยกับคนที่ทำให้เรามีความทุกข์และเสียใจ ซึ่งคำสอนของทุกศาสนาจะเป็นพลังสำคัญในชีวิตที่เป็นเหมือนแสงสว่างกลางใจคน อันจะนำไปสู่สันติสุข และสันติภาพในสังคม

โรงเรียนพญาไท ตั้งอยู่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนนำร่องของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2542 

เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรม ร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์ และพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 1,830 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางพีรานุช ไชยพิเดช 

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,528 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก โรงเรียนพญาไท

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

2. โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

3. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

4. โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

เมืองสุขยั่งยืน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

keyboard_arrow_up