Skip to main content

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

30 มกราคม 2566
ผู้เข้าชม 126

            เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

            ในการนี้ นายหยาง ซิน ได้กล่าวว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตจีนมีความยินดีที่จะร่วมมือกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ และโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจีน เช่น ภาษาจีน ความสัมพันธ์จีน – ไทย ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ทางสถานทูตฯ พร้อมที่จะให้ข้อมูล หากนักเรียนและโรงเรียนมีความสนใจเรื่องใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากจีนโดยตรง ถูกต้องชัดเจน และยังมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ก็มีความยินดีที่จะให้นักเรียนเข้าไปร่วมเรียนรู้ นอกจากนี้ทางสถานทูตฯ ยังได้มีความช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย ฉะนั้นหากมูลนิธิฯ มีโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือโรงเรียนหรือนักเรียนในต่างจังหวัด ทางสถานทูตจีนก็ยินดีให้ความร่วมมือเช่นกัน  

            ผอ.มูลนิธิฯ กล่าวขอบคุณ พร้อมยินดีให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตหากมีโครงการดี ๆ เกิดขึ้นอีกในอนาคต และเชื่อว่าหากทางสถานทูตมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมหรือกิจกรรมพิเศษที่สนองประโยชน์การเรียนรู้ ทางโรงเรียนก็ยินดีที่จะตอบรับ ซึ่งโรงเรียนก็มีนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้ สามารถให้การสนับสนุนจับมือกันทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าเป็นที่น่ายินดียิ่ง

            มูลนิธิฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าวเป็น ทุนอุปกรณ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร จำนวน 240,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จะอำนวยประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนของโรงเรียน และทุนการศึกษา จำนวนเงิน 400,000 บาท มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนสนามบินและโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดยโรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนภาคี 4 โรงเรียน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 75 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท รวมจำนวน 200,000 บาท และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนภาคี 4 โรงเรียน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 บาท รวมจำนวน 200,000 บาท รวมมีนักเรียนได้รับทุน จำนวน 143 คน จาก 13 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด

            ทั้งนี้ รูปแบบความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวทูตความดีกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการดังกล่าว นับเป็นรูปแบบที่ยังประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่จะได้สานต่อไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในกิจกรรมที่จะมีร่วมกันให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในอนาคต

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

คณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เข้าเยี่ยมคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566 จาก ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ             ในโอกาสนี้ รอง นรม. และ รมว.กต. ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างในการทำความดีโดยเฉพาะด้านจิตอาสาของนักเรียน ขอให้นำความดีที่ทำไปเผยแพร่สู่เยาวชนคนอื่น ๆ และให้สร้างเครือข่ายในการทำความดีให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และขอให้ยุวทูตฯ หมั่นศึกษาหาความรู้ มีวินัย มีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะประเทศชาติต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของชาติสืบไป

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

keyboard_arrow_up