Skip to main content

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

30 มกราคม 2566
ผู้เข้าชม 399

            เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายหยาง ซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

            ในการนี้ นายหยาง ซิน ได้กล่าวว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตจีนมีความยินดีที่จะร่วมมือกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ และโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจีน เช่น ภาษาจีน ความสัมพันธ์จีน – ไทย ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ทางสถานทูตฯ พร้อมที่จะให้ข้อมูล หากนักเรียนและโรงเรียนมีความสนใจเรื่องใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากจีนโดยตรง ถูกต้องชัดเจน และยังมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ก็มีความยินดีที่จะให้นักเรียนเข้าไปร่วมเรียนรู้ นอกจากนี้ทางสถานทูตฯ ยังได้มีความช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย ฉะนั้นหากมูลนิธิฯ มีโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือโรงเรียนหรือนักเรียนในต่างจังหวัด ทางสถานทูตจีนก็ยินดีให้ความร่วมมือเช่นกัน  

            ผอ.มูลนิธิฯ กล่าวขอบคุณ พร้อมยินดีให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตหากมีโครงการดี ๆ เกิดขึ้นอีกในอนาคต และเชื่อว่าหากทางสถานทูตมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมหรือกิจกรรมพิเศษที่สนองประโยชน์การเรียนรู้ ทางโรงเรียนก็ยินดีที่จะตอบรับ ซึ่งโรงเรียนก็มีนักเรียนที่พร้อมจะเรียนรู้ สามารถให้การสนับสนุนจับมือกันทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าเป็นที่น่ายินดียิ่ง

            มูลนิธิฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าวเป็น ทุนอุปกรณ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร จำนวน 240,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จะอำนวยประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนของโรงเรียน และทุนการศึกษา จำนวนเงิน 400,000 บาท มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนสนามบินและโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ โดยโรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนภาคี 4 โรงเรียน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 75 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท รวมจำนวน 200,000 บาท และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนภาคี 4 โรงเรียน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 บาท รวมจำนวน 200,000 บาท รวมมีนักเรียนได้รับทุน จำนวน 143 คน จาก 13 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด

            ทั้งนี้ รูปแบบความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวทูตความดีกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการดังกล่าว นับเป็นรูปแบบที่ยังประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่จะได้สานต่อไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในกิจกรรมที่จะมีร่วมกันให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในอนาคต

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 […]

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up