Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ให้เพื่อนเยาวชนศรีลังกา

1 สิงหาคม 2565
ผู้เข้าชม 251

ศรีลังกา นับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทย เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันด้วย พุทธศาสนาและมีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหวางกันกันในทุกระดับ รวมถึงระดับเยาวชน โดยในปี 2556 มูลนิธิยุวทูตความดี ได้นำคณะยุวทูตความดีเยือนศรีลังกา ได้เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

กับเพื่อนนักเรียนของโรงเรียนพุทธศาสนาทั้ง 4 แห่ง ในกรุงโคลัมโบ เมืองกอลล์ และเมืองแคนดี้  นับเป็นการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีในระดับเยาวชนได้เป็นอย่างดี ขณะที่ปัจจุบัน ศรีลังกา กำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรง กับการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการ ดำรงชีวิต เช่น อาหาร ยารักษาโรค และเชื้อเพลิง รวมทั้งงบประมาณในการบริหารประเทศ ซึ่งได้ส่งผลกระทบ ในด้านการศึกษา ที่ทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน และนักเรียนต้องหยุดเรียนและได้รับผลไปด้วย

ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของเยาวชนนักเรียนที่ต้องเผชิญในสถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดี จึงจัดทำ โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ให้เพื่อนเยาวชนศรีลังกา ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565  โดยได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบเป็นทุนช่วยเหลือนักเรียนศรีลังกา ในภาวะวิกฤติดังกล่าว โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะมอบให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ช่วยเหลือนักเรียนชาวศรีลังกา จำนวน 621 คน  ของ

โรงเรียนพุทธศาสนา 4 แห่ง ที่คณะยุวทูตความดีเคยไปเยือน  ได้แก่

1. โรงเรียนกุลนัดดา  กรุงโคลัมโบ

2. โรงเรียนพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ วัดศรีสมโพธิวิหาร  กรุงโคลัมโบ

3. โรงเรียนพุทธศาสนา วัดศรีปรมนันทะราชมหาวิหาร  เมืองกอลล์

4. โรงเรียนพุทธศาสนา วัดศรีนเรนทรารามราชมหาวิหาร  เมืองแคนดี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายนักเรียน และข้าวสารให้กับโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนด้วย ทั้งนี้ รูปแบบความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้โครงการดังกล่าว นับเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ ยังประโยชน์ให้แก่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสังคม ทั้งยังเป็นการแสดงถึงน้ำใจฃอันดีต่อมิตรประเทศในช่วงเวลาที่ยากลำบากให้ก้าวพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

keyboard_arrow_up