Skip to main content

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

11 - 18 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม 165

ในเดือนมกราคม 2567 มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ให้การช่วยเหลือสนุบสนุนนักเรียนในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติของนักเรียน ประสบกับการขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน 

มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 11  – 18 มกราคม 2567 ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา และโรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนละ 100 คน ทุนละ 500 บาท รวมโรงเรียนละ 50,000 บาท 

รวมให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งโครงการฯ จำนวน 300 คน รวมจำนวนเงิน 150,000 บาท

การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการศึกษา ในช่วงเวลาที่ประสบกับวิกฤต ให้ผ่านพ้นจากความยากลำบากจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ทำให้นักเรียนมีความพร้อม ความมั่นใจในการเรียน และยังช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งด้วย

keyboard_arrow_up