Skip to main content

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 ตุลาคม 2565
ผู้เข้าชม 58

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ความว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนมีศักยภาพมาก ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีความเก่งรอบด้าน สามารถพูดได้หลากหลายภาษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นนักเรียนทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ รู้รักสามัคคี  รู้จักคิด และปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องเสมอ และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  เพื่อในอนาคตจะมีบทบาทในฐานะเยาวชนไทยที่จะนำพาสังคมไทย ก้าวสู่การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน และขออวยพรให้นักเรียนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ยึดมั่นในการทำความดี พูดดี  คิดดี  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และนำทุนที่ได้ไปใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ทุน โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนายก) จำนวน 5 ทุน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จำนวน 5 ทุน โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) จำนวน 5 ทุน โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จำนวน 5 ทุน และโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จำนวน 5 ทุน รวม 35 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 87,500 บาท พร้อมมอบหนังสือและของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ ทั้งนี้ มูลนิธิฯและสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับโรงเรียนต่อไป

อนึ่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียน อาทิ การสานพัด การวาดภาพ การคัดลายมือ การแสดงดนตรีไทย และการละเล่นพื้นบ้าน สืบสานประเพณี ฯลฯ พร้อมเยี่ยมชมตลาดนักเรียนที่มีผลผลิตจากพื้นที่และของขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ เป็นอย่างมาก

โครงการทุนการศึกษา

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up