Skip to main content

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย

24 มกราคม 2567
ผู้เข้าชม 71

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 – 4,000 บาท  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท

ในโอกาสนี้ ผอ.จันทร์ทิพาฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจทุกครั้งที่ได้เห็นความสามารถของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ในการสื่อสารภาษาจีน ที่เดี๋ยวนี้ใครเก่งก็ได้เปรียบ เพราะเป็นประตูที่สามารถเปิดกว้าง  ไปสู่การศึกษาต่อการงานอาชีพได้อย่างมากมาย และภาษายังเป็นสะพานเชื่อโยงโอกาสและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างกันด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ จังหวัดเชียงรายที่มีความประพฤติดี ใส่ใจ ในการเล่าเรียน นับเป็นโชคดีที่ได้รับโอกาสในการนำทุนการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป ขอให้เพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการผ่านการสอบเลื่อนชั้นด้วยคะแนนดี ๆ ให้ตั้งใจมานะบากบั่นก้าวสู่ เส้นทางการศึกษาที่สูงขึ้นไป และขอให้ร่วมกันขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยด้วยการสร้างสัมพันธ์ฉันท์มิตรระดับเยาวชนระหว่างไทย – จีน เมื่อมีโอกาสในวันข้างหน้า

ขออวยพรให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน มีความตื่นรู้ ตั้งใจเล่าเรียน ด้วยความเข้มแข็ง มองสู่อนาคตที่สร้างสรรค์ แม้จะอยู่ไกลก็ขอให้ไปถึงทุก ๆ คน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

ในโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,491 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 169 คน เริ่มจาก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) โรงเรียนบ้านเกี๋ยง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 77 ทุน ทุนละ 2,000 – 2,500 – 4,000 บาท  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท

ในโอกาสนี้ ผอ.จันทร์ทิพาฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจทุกครั้งที่ได้เห็นความสามารถของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ในการสื่อสารภาษาจีน ที่เดี๋ยวนี้ใครเก่งก็ได้เปรียบ เพราะเป็นประตูที่สามารถเปิดกว้าง  ไปสู่การศึกษาต่อการงานอาชีพได้อย่างมากมาย และภาษายังเป็นสะพานเชื่อโยงโอกาสและความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างกันด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ จังหวัดเชียงรายที่มีความประพฤติดี ใส่ใจ ในการเล่าเรียน นับเป็นโชคดีที่ได้รับโอกาสในการนำทุนการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป ขอให้เพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการผ่านการสอบเลื่อนชั้นด้วยคะแนนดี ๆ ให้ตั้งใจมานะบากบั่นก้าวสู่ เส้นทางการศึกษาที่สูงขึ้นไป และขอให้ร่วมกันขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยด้วยการสร้างสัมพันธ์ฉันท์มิตรระดับเยาวชนระหว่างไทย – จีน เมื่อมีโอกาสในวันข้างหน้า

ขออวยพรให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน มีความตื่นรู้ ตั้งใจเล่าเรียน ด้วยความเข้มแข็ง มองสู่อนาคตที่สร้างสรรค์ แม้จะอยู่ไกลก็ขอให้ไปถึงทุก ๆ คน

โครงการทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายอู๋จื้ออู่ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 640,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายณัฐพล ขันธหิรัญ  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นผู้    รับมอบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดขอนแก่น

            ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และขอนแก่น โดยมูลนิธิฯ ได้รับความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จำนวนเงินรวม 400,000 บาท             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 ทุน ทุนละ 2,000 – 3,000 – 4,000 บาท จาก 7 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  โรงเรียนวัดกลางแดด  โรงเรียนบึงน้ำใส  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ และโรงเรียนวัดท่าทอง             ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนสนามบิน […]

keyboard_arrow_up