Skip to main content

กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

30 ตุลาคม 2566
ผู้เข้าชม 923

กรมสารนิเทศ ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 

มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมโครงการฯ 45 โรงเรียน โดยโรงเรียนนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)  โรงเรียนละ 4 คน และครูผู้สอนศิลปะ 1 คน รวมจำนวน 223 คน จาก 45 โรงเรียน ใน 40 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสีไม้ และประเภทสีชอล์ก (ประเภทละ 2 คน)

รวมถึง ผลงานกลุ่มสำหรับโรงเรียน ที่นักเรียนที่เข้าประกวด 4 คน ที่สามารถนำภาพทั้ง 4 ภาพมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ตอบโจทย์หัวข้อการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกภาพวาดที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมีนายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ (พ.ศ. 2563) ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำมาจัดทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะสำหรับปี พ.ศ. 2567 ผลการแข่งขันปรากฏว่า

ประเภทสีไม้ 

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงอรวศิศรา สุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน 

 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักเรียนจาก โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา  ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลชมเชย ได้แก่ นักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี  และโรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

ประเภทสีชอล์ก  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรัตนมณี ศิริชัย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ นักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา  ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับทุนการศึกษา 

5,000 บาท

รางวัลชมเชย  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา  ได้รับทุนการศึกษา โรงเรียนละ  3,000 บาท

รางวัลประเภททีม  

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก  โรงเรียนอนุบาลยะลา  โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน  ได้รับทุนการศึกษา โรงเรียนละ 10,000 บาท

keyboard_arrow_up