Skip to main content

ฟาร์มความดี

ผู้เข้าชม 22,549

ในหลวงพระราชทานแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ทุกคนสามารถพลิกฟื้นผืนดินได้อย่างพออยู่พอกิน โดยมีกิจกรรมเกษตร ได้แก่ กสิกรรม ประมง ปศุสัตว์ และ การปลูกไม้ยืนต้นอย่างครบวงจรภายในพื้นที่เดียว

ทฤษฎีใหม่ : การจัดการฟาร์มของคนพออยู่พอกิน


อินเทรนด์ด้วยทฤษฎีใหม่


ข้าวพื้นบ้าน : รู้อยู่ รู้กิน ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรม 

ธัญสิริน ข้าวหนียวนามพระราชทาน สายพันธุ์แรกของไทย

This image has an empty alt attribute; its file name is 11052016_Mueang-kwamdee_06_009.jpg


นอกจากข้าวจะสำคัญกับคนไทย ยังสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนของเราด้วยนะ สัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียนจึงเกิดจากรวงข้าวสีเหลือง ๑๐ รวง มัดรวมกัน หมายถึงความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนที่มีข้าวเป็นหลัก และผู้คนในภูมิภาคนี้ก็รับประทานข้าวหลายแบบแตกต่างกันkeyboard_arrow_up