Skip to main content

โครงการณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

4 - 5 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าชม 15,137

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ใน จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ระหว่าง วันที่ 4 -5 สิงหาคม 2557 โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดในการกล่าวพิธีเปิด ผอ.มูลนิธิฯ ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการยุวทูตความดี ที่มุ่งปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ ให้กับเยาวชนของโรงเรียนเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้นิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปเมืองความดี จะช่วยเสริมสร้างพลังคุณธรรมและพลังความรู้ให้กับเยาวชนยุวทูตฯ เป็นคนดี รอบรู้ พร้อมก้าวสู่เยาวชนอาเซียนในปี 2015 พร้อมนี้ ผู้ว่าฯ สุรพล ได้กล่าวเกี่ยวกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าเป็นเมืองคนดี ผู้คนมีจิตใจเอื้อเฟื้อ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และแม่ฮ่องสอนยังถูกจัดอันอันดับให้เป็นจังหวัดที่ผู้คนอยู่อาศัยมีความสุขที่สุดอีกด้วย แม่ฮ่องสอน หรือ“เมืองสามหมอก” ได้แก่ หมอกฝน หมอกหนาว และหมอกควัน มีพื้นที่ประมาณ 8 ล้านไร่ โดย 7 ล้านไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าสัก จำนวน 6 ล้านไร่ และอีก 1 ล้านไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน นอกจากนี้ แม่ฮ่องสอนยังมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทำให้ญี่ปุ่นยังคงผูกพันและมีความนิยมชมชอบชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีแบบแผนที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม พร้อมด้วยความสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของชาวแม่ฮ่องสอนให้อยู่อย่างยั่งยืน แท้จริง

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2542 โรงเรียนตั้งอยู่ในอำเภอเมือง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 583 คน ครู 29 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายสมชาย คำใส

ทั้งนี้ โครงการณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เข้าร่วมจำนวน 22 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ครู 103 คน และนักเรียน 1,725 คน รวมทั้งสิ้น 1,831 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอเมืองโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนภาคี

อำเภอเมืองโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ
โรงเรียนบ้านทุ่งกองหมู
โรงเรียนบ้านในสอย
โรงเรียนบ้านสบป่อง
โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
โรงเรียนบ้านห้วยขาน
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
โรงเรียนบ้านสบสอย
โรงเรียนสังวาลวิทย์
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
โรงเรียนบ้านป่าปุ๊
โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 29
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up