Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคกลาง

ผู้เข้าชม 5,061

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีให้กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 143 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 15,792 คน

จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 มีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ/กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 7 โรงเรียน จำนวน 2,630คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านบ่อดินสองพอง
 2. โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม
 3. โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว
 4. โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน
 5. โรงเรียนวัดท่าทอง  
 6. โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์

จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป ร่วมกับนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 34 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,096 คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านคูเมือง
 2. โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
 3. โรงเรียนวัดบางปูน
 4. โรงเรียนวัดโบสถ์
 5. โรงเรียนวัดถอนสมอ
 6. โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
 7. โรงเรียนวัดจักรสีห์
 8. โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
 9. โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
 10. โรงเรียนวัดประโชติการาม
 11. โรงเรียนวัดตุ้มหู
 12. โรงเรียนหนองลีวิทยาคม
 13. โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
 14. โรงเรียนวัดพรหมสาคร
 15. โรงเรียนวัดวิหารขาว
 16. โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
 17. โรงเรียนวัดกลาง
 1. โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
 2. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)
 3. โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
 4. โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
 5. โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
 6. โรงเรียนวัดข่อย
 7. โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
 8. โรงเรียนวัดศรีสาคร
 9. โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
 10. โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
 11. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
 12. โรงเรียนวัดบ้านลำ
 13. โรงเรียนวัดประสาท
 14. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
 15. โรงเรียนวัดปลาไหล
 16. โรงเรียนวัดเช่าสิงห์

จังหวัดลพบุรี โรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 มีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 25 โรงเรียน จำนวน 1,553คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง (สละราษฎร์บำรุง) 
 2. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
 3. โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
 4. โรงเรียนวัดสะแกราบ
 5. โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
 6. โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)
 7. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
 8. โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
 9. โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
 10. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง
 11. โรงเรียนบ้านวังจั่น
 12. โรงเรียนบ้านท่าม่วง
 1. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
 2. โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
 3. โรงเรียนศรีแก้วอนุกุล
 4. โรงเรียนรัตนาราม
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
 6. โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134
 7. โรงเรียนวัดหนองพิมาน
 8. โรงเรียนบ้านหนองบัว
 9. โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
 10. โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง
 11. โรงเรียนบ้านพุม่วง
 12. โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอภิชาต ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/ กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 26 โรงเรียน จำนวน 3,213 คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดกกเต็น
 2. โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
 3. โรงเรียนบ้านดงเสลา
 4. โรงเรียนบ้านทับละคร
 5. โรงเรียนวัดดอนประดู่
 6. โรงเรียนวัดหนองเปาะ
 7. โรงเรียนวัดวังคน
 8. โรงเรียนบ้านโป่งคอม
 9. โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
 10. โรงเรียนอนุบาลปราณี
 11. โรงเรียนวัดด่านช้าง
 12. โรงเรียนปัญญาประเสริฐ
 13. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
 1. โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ
 2. โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
 3. โรงเรียนบ้านหนองอุโลก
 4. โรงเรียนวัดทับกระดาษ
 5. โรงเรียนวัดกกเชียง
 6. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
 7. โรงเรียนบ้านรังงาม
 8. โรงเรียนวัดหนองแหน
 9. โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
 10. โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
 11. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
 12. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20

จังหวัดสมุทรสงคราม  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 มีนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 23 โรงเรียน จำนวน 1,613 คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย 

 1. โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
 2. โรงเรียนวัดเสด็จ
 3. โรงเรียนวัดมณีสรรค์
 4. โรงเรียนวัดลาดเป้ง
 5. โรงเรียนวัดปากลัด
 6. โรงเรียนคลองตาจ่า
 7. โรงเรียนวัดดาวโด่ง
 8. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
 9. โรงเรียนวัดดอนมะโนรา
 10. โรงเรียนวัดปากน้ำ
 11. โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่
 1. โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
 2. โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์
 3. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม
 4. โรงเรียนวัดวรภูมิ
 5. โรงเรียนบ้านเขตเมือง
 6. โรงเรียนวัดคลองโคน
 7. โรงเรียนวัดสี่แยก
 8. โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม
 9. โรงเรียนบ้านตะวันจาก
 10. โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง
 11. โรงเรียนวัดปากสมุทร

จังหวัดสมุทรสาคร  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม  อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 28 โรงเรียน จำนวน 2,687 คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 2. โรงเรียนบ้านคลองตัน
 3. โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 4. โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 5. โรงเรียนวัดโสภณาราม
 6. โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
 7. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
 8. โรงเรียนสมฤดี
 9. โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
 10. โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 11. โรงเรียนวัดชีบ้านขาว
 12. โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
 13. โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
 14. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
 1. โรงเรียนเอกชัย
 2. โรงเรียนวัดบางยาง
 3. โรงเรียนทีปังกร
 4. โรงเรียนวัดบางปลา
 5. โรงเรียนวัดนางสาว
 6. โรงเรียนวัดศิริมงคล
 7. โรงเรียนวัดธัญญารามฯ
 8. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
 9. โรงเรียนวัดท่าเสา
 10. โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
 11. โรงเรียนวัดเกาะ
 12. โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 13. โรงเรียนวัดเกตุมฯ

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up