Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2560 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เข้าชม 12,979

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีให้กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดชัยภูมิ อำนาจเจริญ ยโสธร และสุรินทร์ จำนวน 73 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 7,899 คน

จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ร่วมกับสมเกียรติ ศีรษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,330 คน

จังหวัดอำนาจเจริญ ที่โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 โดยมี ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายจำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 681 คน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และคณะ ผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบรองเท้าให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 128 คน

โดยที่ ความจำกัดของพื้นที่ ทำให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ต้องไปเรียนรู้ เมืองพอเพียง ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร ในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยที่มูลนิธิฯ สนับสนุนการเดินทางฯ

จังหวัดยโสธร ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 โดยมี นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการบริหารมูลนิธฺยุวทูตความดี ร่วมกับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 19 โรงเรียน จำนวน 1,479 คน

จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ซึ่งมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 32 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,409 คน

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up