Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมฯ ปี 2558 ใน 4 จังหวัดของภาคอีสาน

16 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าชม 11,378

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างพลังคุณธรรมและพลังความรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดนครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา

จังหวัดนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วม 15 แห่ง โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 2,744 คน

จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วม 7 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 2,375 คน

จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานมีโรงเรียนภาคีเข้าร่วม 12 แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 3,400 คน

จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วม 3 แห่ง มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน

ในนิทรรศการเมืองความดี ที่ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน และบอร์ดพระบรมราโชวาท 6 อัน เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งแสดง มูลนิธิฯ ได้มอบให้โรงเรียนหลักในแต่ละจังหวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ เพื่อการศึกษา รวมทั้งนำไปใช้เพื่อขยายผลการเรียนรู้และเสริมต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ตามประสงค์ นับเป็นการสนองประโยชน์ได้อย่างลงตัวและคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ

โดยสรุป โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 และเสร็จสิ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาในการตั้งแสดงนิทรรศการเมืองความดี 39 วัน ที่โรงเรียนหลัก 12 แห่ง ใน 12 จังหวัดจาก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก น่าน เชียงราย เลย ขอนแก่น สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา มีจำนวนนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 38,248 คน จาก 211 โรงเรียน

ความสำเร็จของโครงการฯ เป็นผลจากความร่วมมือสนับสนุนจากหลายฝ่าย นับจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานจังหวัดฯลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯลฯ กรมภูมิภาคและคณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากกระทรวงฯ คณะเจ้าหน้าที่บริษัทPlan Motif และที่สำคัญคือ คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีที่เข้าร่วมโครงการฯ ล้วนมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ไปสู่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up