Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมฯ ปี 2558 ใน 3 จังหวัดของภาคอีสาน

ผู้เข้าชม 8,888

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างพลังคุณธรรมและพลังความรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดเลย ขอนแก่น และสกลนคร

จังหวัดเลย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมาสงเคราะห์) อำเภอเชียงคาน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 22 โรงเรียน จำนวน 1,972 คน

จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายชัยสิริ อนะมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ร่วมกับนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 18 แห่ง คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 5,096 คน

จังหวัดสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีนายปัทมนิธิเสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 11 แห่ง คณะนักเรียนและครู จำนวน 2,834 คน

นอกจากนี้ คณะครูและนักเรียนยังร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งความดี เป็นสัญญาลักษณ์ให้เยาวชนหมั่นเพียรในการทำดีด้วยจิตสำนึกและจิตอาสาที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ความสนับสนุนร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูของแต่ละโรงเรียนนับเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จในวงกว้าง ทั้งในการจัดเตรียมสถานที่รองรับฯ การจัดนักเรียนเข้าชมนิทรรศการเมืองความดีและเข้าร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีดำเนินอย่างมีประสิทธิผล โดยมูลนิธิฯ ได้ประสานเตรียมการผ่านการจัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับทุกโรงเรียนหลักเป็นการล่วงหน้า ตามด้วยทางโรงเรียนฯลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อม เตรียมอาคารสถานที่ และวางแผนงานมอบหมายความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานโรงเรียนภาคีและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการและกิจกรรม จึงทำให้โครงการดำเนินด้วยความราบรื่น บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up