Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ในภาคเหนือ

ผู้เข้าชม 11,573

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างพลังคุณธรรมและพลังความรู้ให้กับเยาวชนใน 3 จังหวัดของภาคเหนือ

จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ซึ่งมีนายกิตติ วะสีนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรรมการมูลนิธิฯ และนายวิธูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม 26 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 2,548 คน

จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 ซึ่งมีนายเสข วรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม 29 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 2,888 คน 

จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2558 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม 35 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 3,005 คน

นักเรียนส่วนใหญ่ในภาคนี้ ประกอบด้วยนักเรียนชนเผ่า เช่น ม้ง มูเซอ เย้า ลาวเทิน ไทยลื้อและนักเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายกว่าร้อยละ 30 เป็นนักเรียนชนเผ่า และมีสามเณรที่ศึกษาพระธรรมและวิชาการที่โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย ทั้งชั้นเรียนจำนวน 168 รูป มาเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย โดยที่จังหวัดฯลฯ ตั้งติดเขตแดนลาว นิทรรศการเคลื่อนที่ฯ จึงนับเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นรู้ และขยายมุมมองที่มีต่อโลกรอบตัว ให้รู้รักเมืองไทย เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยข้อมูลที่นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เทียบเคียงความเหมือนในความต่าง เพื่อให้เยาวชนไทยรอบรู้พร้อมก้าวไกลทันโลก

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ มอบป้ายชื่อโรงเรียนยุวทูตความดี หนังสือและของรางวัล (เสื้อ แฟ้มคำสอนพ่อ ปฏิทิน 20 ปี ปากกา บัตรสมาชิกยุวทูตฯ หมวก สมุดบันทึกฯลฯ ) ให้โรงเรียนหลักในแต่ละจังหวัดด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับมอบป้ายชื่อโรงเรียนยุวทูตความดี ตั้งใจกำหนดหนึ่งวันในสัปดาห์ให้เป็นวันยุวทูตความดี วันที่นักเรียนพร้อมใจกล่าวปณิธานยุวทูตความดีหน้าเสาธง ขับร้องเพลงยุวทูตความดี และ ร่วมทำความดีและกิจกรรมจิตอาสาที่เข้ากับชุมชนในพื้นที่

โครงการดังกล่าวนับว่าได้เสริมสร้างประสบการณ์รอบรู้ให้เยาวชนยุวทูตฯ เกี่ยวกับพลังคุณธรรมจากพระบรมราโชวาท และพลังความรู้รักเมืองไทย เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน จากเมืองความดี เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนที่รอบรู้ เท่าทัน ในปี 2558 และเป็นเยาวชนคนดีขับเคลื่อนชุมชนและสังคมไทยสู่อนาคต

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up