Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ในภาคตะวันออก

ผู้เข้าชม 8,440

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างพลังคุณธรรมและพลังความรู้ให้กับเยาวชนใน 2 จังหวัดของภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ซึ่งมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และออท.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม 15 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 5,330 คน

จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทอง ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2558 ซึ่งมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม 10 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 3,556 คน

ในเมืองความดีเยาวชนยุวทูตฯ ได้เรียนรู้พลังคุณธรรมจากพระบรมราโชวาท เรื่องความขยันหมั่นเพียร ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมุ่งมั่นอดทน การเรียนรู้ การเป็นพลเมืองดีและการพึ่งพาตนเอง ทั้งได้รวมพลัง ตั้งปณิธานความดีปีมหามงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษานอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนความดี บ้านความดี ลานความดี ศาสนสถาน ฟาร์มความดี และตลาดความดี และร่วมสนุกกับฐานยุวทูตออนไลน์ ด้วย

กิจกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยการจัดฉายวิดิทัศน์ ”พ่อหลวงของแผ่นดิน” และ”เจ้าฟ้านักการศึกษา” การประกวดเรียงความและวาดภาพ ”ทำดีตามรอยพ่อ” และการแข่งขันตอบปัญหา “รอบรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป” รวมทั้งการก้าวสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ด้วย”108 คำถามพาสนุก กับ 1 คำถาม 3 คำตอบ” ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์ คำถาม-คำตอบ จากกรมอาเซียน กรมอเมริกา กรมยุโรป กรมเอเซียตะวันออก กรมเอเซียใต้ฯ พร้อมของรางวัลจากกรมกองต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์และมีส่วนสร้างความสนใจให้เยาวชนยุวทูตฯ อยากรู้จักและค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้ การเรียนรู้ดังกล่าวนับเป็นประโยชน์กับคณะครูจากทุกโรงเรียนด้วย

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up