Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีในภาคเหนือ

4 - 5 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าชม 11,485

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์ เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โดยศึกษาจาก พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระทรงเป็นต้นแบบพลังคุณธรรมเพื่อปวงไทย ใน 2 จังหวัดภาคเหนือ คือ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีนายสุรพล พนัสอำพล  ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วม 22 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 1,831 คน

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557 มี ดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ร่วมกับนายสุรพันธ์ สืบฟัก รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 16 แห่ง คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 1,210 คน

จังหวัดตาก

โรงเรียนอนุบาลตาก ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีนายกิตติ วะสีนนท์ ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา-กษัตริย์ กรรมการมูลนิธิฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฯ มีคณะนักเรียนและครู จำนวนทั้งสิ้น 1,763 คน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 15 แห่ง

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2557 โดยมี ผอ.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วม 6 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 1,068 คน

โดยรวม โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ภาคเหนือ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนรวมทั้งสิ้น 5,872 คน จาก 4 โรงเรียนหลัก และ 59 โรงเรียนภาคี เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์คุณธรรมและความรู้ นักเรียนส่วนใหญ่ในภาคนี้ ประกอบด้วยนักเรียน ชนเผ่า เช่น ไทยใหญ่ ปะกากอญอ(กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมน้ำ) ม้ง ยวน ลาหู่ มูเซอร์ และนักเรียนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยเฉพาะที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง กว่าร้อยละ 80 เป็นนักเรียนชนเผ่า

กิจกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย การจัดฉายวิดิทัศน์พ่อของแผ่นดิน การเล่าเรื่องความดี การประกวดเรียงความ”ตามคำพ่อสอน” ฯลฯ และการแข่งขันตอบปัญหา “รอบรู้ เรื่องประชาคมอาเซียน”  “รอบโลก กับ108 คำถามพาสนุก” “1 คำถาม 1 การเรียนรู้” ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้ มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์ คำถาม – คำตอบ จากกรมอาเซียน กรมอเมริกา กรมยุโรป กรมเอเซียตะวันออก กรมเอเซียใต้ฯ พร้อมของรางวัลจากกรมกองต่างๆ และสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ในไทย เช่น สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ สหภาพยุโรปฯ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์และมีส่วนสร้างความสนใจให้เยาวชนยุวทูตฯ อยากรู้จัก   และค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้ การเรียนรู้ดังกล่าวนับเป็นประโยชน์กับคณะครูจากทุกโรงเรียนด้วย

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up