Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีในภาคใต้

ผู้เข้าชม 11,145

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ด้วยแนวคิดที่ว่า เยาวชนคือพลังอันยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคตในรูปแบบของนิทรรศการเคลื่อนที่ ตั้งแสดงเป็น “เมืองความดี” ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังคุณธรรม ๖ ประการ จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำเยาวชนไทยพร้อมก้าวไกลทันโลกและ พลังความรู้ที่จะทำให้ รู้รักเมืองไทย เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านการเรียนรู้ที่เทียบเคียงระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียนในเรื่องการเกษตร การศึกษา วิถีชีวิต เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้บนเวที จัดคู่ขนานกับเมืองความดี เพื่อให้เยาวชนยุวทูตฯได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถด้านการเขียน การเล่าเรื่อง และการขับร้องฯลฯ การจัดโครงการฯครั้งนี้ ครอบคลุม ๓ ภูมิภาค ๘ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา ชุมพร เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดขึ้นใน ๑๓ โรงเรียนหลัก โดยมีโรงเรียนภาคี ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม ๘๕ โรงเรียน ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฏาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รวมเวลาในการตั้งแสดง ๓๐ วัน

เส้นทางการเรียนรู้เริ่มที่โรงเรียนวิชิตสงคราม  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ระหว่างวันที่  ๗-๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งมีนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมกับดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน ๒๒ โรงเรียน และจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม จำนวน ๒,๒๕๗ คน

จังหวัดพังงา โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ จัด ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนคุระบุรี อำเภอคุระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานโครงการยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ มีคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด ๒๕ โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๗๗ คน โรงเรียนที่สองจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมกับนายสุรพันธ์ โกยวาณิช ผู้อำนวยการเขตการศึกษาพื้นที่จังหวัดชุมพร มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๑,๐๔๑ คน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีที่เข้าร่วมโครงการฯ ๑๗ โรงเรียน

จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา อำเภอละแม ระหว่างเมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯร่วมกับนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตการศึกษาที่ ๒ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๘๔ คน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีทีเข้าร่วม ๒๑ โรงเรียน

ในภาพรวม คณะเยาวชนยุวทูตฯ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมตอนต้น ได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากนิทรรศการและกิจกรรมรอบรู้ในเรื่องต่างๆ โดยบันทึกลงสมุดพกความดีและหนังสือเดินทางความดี (YAVF PASSPORT) รวมทั้งเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้กับไปรษณียบัตรเมืองความดี ที่มูลนิธิฯ จัดทำเผยแพร่ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานทุกคน

โดยสรุป โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ภาคใต้ มีคณะผู้บริหาร-โรงเรียน ครูและนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๗,๓๕๙ คน จาก ๘๕ โรงเรียน ใน ๓ จังหวัด เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับมูลนิธิฯ ในครั้งนี้

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up