Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

26 - 27 กันยายน 2562
ผู้เข้าชม 1,817

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ที่ปรึกษาชัยสิริฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่จัดโดยมูลนิธิยุวทูตความดี จะช่วยเสริมสร้างเด็กและเยาวชนไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำพ่อสอน ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยให้ได้เข้าใจและนำไปศึกษาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ โครงการรณรงค์ฯ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิฯ พยายามเสริมสร้างให้ทุกโรงเรียนเครือข่ายได้นำนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้เข้าใจว่าความพอเพียงคืออะไรและสามารถนำไปใช้อย่างไร ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้นักเรียนได้เข้าใจความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมากขึ้นอีกด้วย

ฐานที่นักเรียนชื่นชม คือ ฐานมูลนิธิยุวทูตความดี สืบสานพระราชปณิธานความพอเพียง มุ่งสร้างเสริมให้เยาวชนไทย มีคุณธรรม คุณภาพ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการปลูกจิตสำนึก ด้วยการมุ่งเสริมสร้างคำนึงประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งมั่นทำความดี แม้ไม้มีใครเห็น ฝึกจิตอาสา มุ่งส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และพัฒนา โลกทัศน์ มุ่งพัฒนาแนวคิด ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเยือนเพื่อสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาชาติ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อออนไลน์ของมูลนิธิฯ (เว็บไซต์มูลนิธิฯ www.yavf.or.th ทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ www.facebook.com/yavfThailand และรายการยุวทูต On Air ทางสถานีวิทยุ สราญรมย์ (AM 1575 kHz)

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง เป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรม ร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ. สกลนคร ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์ และพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศจีน และบรูไน

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง ตั้งอยู่อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 384 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางวิไล ชัยสุริยะเดชา ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมจำนวน 29 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,030 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก 

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนเขว้าศึกษา
 2. โรงเรียนบ้านประดู่
 3. โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 4. โรงเรียนบ้านบุญช่วย
 5. โรงเรียนบ้านตาแก
 6. โรงเรียนวัดพลับพลา
 7. โรงเรียนบ้านหนองนา
 8. โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
 9. โรงเรียนโคกโพธิ์
 10. โรงเรียนบ้านมะนัง
 11. โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
 12. โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
 13. โรงเรียนบ้านตะโกรี
 14. โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย
 15. โรงเรียนบ้านนาราใหญ่
 1. โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
 2. โรงเรียนบ้านจระเข้มาก
 3. โรงเรียนวัดบ้านจันดุม
 4. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
 5. โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
 6. โรงเรียนบ้านตะโกรี
 7. โรงเรียนบ้านแพงพวย
 8. โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
 9. โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสวรรค์)
 10. โรงเรียนบ้านตะแบก
 11. โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
 12. โรงเรียนบ้านปราสาท
 13. โรงเรียนวัดสำโรง
 14. โรงเรียนพุทธบารมี

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up