Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

19 - 20 กันยายน 2562
ผู้เข้าชม 925

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนมุกดาลัย จ. มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

รองปลัดภาสกรฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่มูลนิธิยุวทูตความดีนำมาจัดตั้งแสดง นับเป็นคุณประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งของไทยและของโลก และหวังว่านิทรรศการจะทำให้เด็กมีความมุ่งมั่นในการเป็นคนดีต่อไปตามรอยพระราชปณิธานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายสุวิทย์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียงเป็นนิทรรศการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฐานความรู้ต่างๆ ที่นำเสนอมีข้อมูลที่ดี ทำให้เยาวชนมุกดาหารได้เปิดโลกทัศน์ ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำไปแนะนำให้กับผู้ปกครอง ชุมชนของตนเองได้

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานโรงเรียนภูมิปัญญา เรียนรู้การศึกษานอกห้องเรียน ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ใช้หลักศึกษาปัญหาและแก้ไขตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบไว้ เพื่อสร้างไทยให้ยั่งยืน

 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ปัญหาเกิดจาก สภาพป่าถูกบุกรุกทำลาย หน้าดินถูกกระแสน้ำและลมพัดพา เกิดปัญหาดินกรด แห้งแล้ง การแก้ปัญหา จัดสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ บนสันเขา พร้อมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายแม้ว เพี่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า

 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ปัญหาเกิดจาก ดินเค็มและขาดน้ำ การแก้ปัญหา ด้วยทฤษฎีการห่มดิน และการจัดตั้งศูนย์ศึกษาทดลองเลือกสายพันธุ์ข้าว อาทิ พันธุ์ข้าวธัญสิริน กข 12 สกลนคร ปลูกพืช ผลไม้ที่เหมาะแก่สภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ เงาะ ลำไย ทุเรียน และการจัดระบบการทำฟาร์มปศุสัตว์ เช่น สุกรดำ ไก่ดำ วัวดำ

 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ปัญหาเกิดจาก ดินเค็ม เพราะน้ำทะเลเข้าถึง และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ชายทะเล การแก้ปัญหา ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ชายฝั่งทะเล

 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัญหาเกิดจาก ดินทราย แร่ธาตุน้อยการแก้ปัญหา เพิ่มความชื้นและเพิ่มอินทรียวัตถุ ที่จะทำหน้าที่เสมือนกันชนให้แก่ดิน ด้วยการใช้ปุ๋ย พืชสด การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชแซม การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง และการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ปัญหาเกิดจาก ดินดาน ดินทราย แร่ธาตุน้อย การแก้ปัญหา ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ให้คืนสภาพป่าต้นน้ำลำธาร สร้างแนวป้องกันไฟป่าโดยใช้ระบบ ป่าเปียก และพัฒนางานป่าไม้ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

ปัญหาเกิดจาก ดินพรุหรือดินเปรี้ยว (เป็นพื้นที่ดินที่มีสภาพน้ำขังมีความเป็นกรดอย่างรุนแรง) จำนวนมาก การแก้ปัญหา พัฒนาดินอินทรีย์และดินเปรี้ยวจัด ด้วยการแกล้งดิน และศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับยางพารา เช่น ระกำ ไม้ดอก ซึ่งเป็นการเกษตรยั่งยืน ตามแนวทฤษฎีใหม่

โรงเรียนมุกดาลัย ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,153 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายชาติชาย ก่อคุณ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมจำนวน 18 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 4,425 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนมุกดาลัย

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนนาโปใหญ่ – โคกสุวรรณ
 2. โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
 3. โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
 4. โรงเรียนอนุบาลเมืองมุก
 5. โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
 6. โรงเรียนโคกขามเลียน
 7. โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
 8. โรงเรียนบ้านพรานอ้น
 9. โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล
 10. โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ
 11. โรงเรียนบ้านโนนศรี
 12. โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
 13. โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
 14. โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
 15. โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
 1. โรงเรียนบ้านดานคำ
 2. โรงเรียนบ้านโนนเหมืองคำโมเดล
 3. โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
 4. โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
 5. โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
 6. โรงเรียนนาขามป้อมวิทยาคม
 7. โรงเรียนบ้านคำเขือง
 8. โรงเรียนบ้านนาทาม
 9. โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
 10. โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
 11. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม
 12. โรงเรียนบ้านหนองแอก
 13. โรงเรียนบ้านคำปาหลาย
 14. โรงเรียนนาคำน้อย 2
 15. โรงเรียนนราธิป – พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up