Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู

16 - 17 กันยายน 2562
ผู้เข้าชม 1,058

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ. หนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ผอ.จันทร์ทิพาฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียงที่มูลนิธิฯ ได้นำมาตั้งแสดงนั้น มีจุดมุ่งหมาย ที่จะให้เด็กนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เรียนรู้ ความพอเพียง ตามคำพ่อสอน และน้อมนำมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน ผ่านนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” ที่มีฐานการเรียนรู้ครอบคลุมหลากหลายลักษณะ จากฐานครัวเรือน พอเพียงเริ่มที่ครอบครัว ในครอบครัวจะมีความพอเพียงได้ก็ต้องรู้จักการออม จะสอนการทำบัญชีครัวเรือน สอนให้ปลูกพืชผักที่กินเองได้ และอีกหลากหลายฐานที่เด็กจะได้เรียนรู้ไปด้วย

นายเกรียงวิทย์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่มูลนิธิยุวทูตความดี ได้นำนิทรรศการเมืองพอเพียงมาให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเช่นอำเภอสุวรรณคูหาได้มาเรียนรู้ โดยมุ่งให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างสรรค์นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ภายใต้หลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนได้ให้ความสนใจและได้ร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างดีมาก

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานสวนไร่นา สุขยั่งยืน วิถีเกษตรที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุข จากความพอเพียง นับเป็นภูมิคุ้มกันชั้นยอดของสังคมเกษตรไทย ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยผ่านพ้นวิกฤต ตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ถือเป็นต้นแบบของเกษตรผสมผสาน คือ ระบบที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรวมตัวกันในการเจรจาต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร ในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตร ดังพระบรมราโชวาท “รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ด้วยรู้รักสามัคคี

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ตั้งอยู่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 961 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายเคนวิทย์ เหตุเกษ ทั้งนี้ มีโรงเรียน ในอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมจำนวน 14 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,995 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านต้อง
 2. โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
 3. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
 4. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
 5. โรงเรียนบ้านโคกนกสาลิกา
 6. โรงเรียนบ้านนาไร่
 7. โรงเรียนบ้านต่างแคน
 1. โรงเรียนบ้านนาโมง
 2. โรงเรียนดังบังมวลชนรังสรรค์
 3. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
 4. โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
 5. โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
 6. โรงเรียนโดนปอแดงวิทยา
 7. โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up