Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จ.อุดรธานี

12 - 13 กันยายน 2562
ผู้เข้าชม 1,098

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

รองปลัดภาสกรฯ ได้กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดี ได้นำนิทรรศการเมืองพอเพียง มาตั้งแสดงให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ให้เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียง ตามคำพ่อสอน เพื่อให้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน โครงการฯ นอกจากจะให้ความรู้กับเด็กแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเป็นคนดีของครอบครัว สังคม ประเทศ และของโลก

นายวัฒนาฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง สามารถทำให้เยาวชนได้มีประสบการณ์การการเรียนรู้ที่ดี สำคัญคือ การดำเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดี ได้สร้างโอกาสให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ สิ่งนี้ทำให้เราได้มองเห็นภาพได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนรู้ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และเมื่อเยาวชนได้ซึมซาบสิ่งเหล่านี้ เมื่อวันเวลา ที่เขาเติบใหญ่ มีความมั่นคงเข้มแข็งทางด้านจิตใจ เข้าใจหลักคิดหลักการดำรงชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ก็จะทำให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ฐานที่ได้รับความนิยม คือ พลังงานสะอาด (Green Energy) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คือ กฟผ. ได้นำพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ อาทิ แสงแดด ลม น้ำ รวมถึงพลังงานชีวมวล มาใช้ควบคู่กับแหล่งพลังงานเดิมคือ เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล ส่งผลให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ในประเทศไทย กฟผ.ได้มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ และมีแผนการพัฒนาพลังงาน ในปี 2560 – 2564 ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรในการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิด ความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาพลังงานของประเทศ

โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2 ตั้งแต่ปี 2545 มีจำนวนนักเรียน 634 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายเชวง ชื่นตา ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมจำนวน 17 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,835 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
 2. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 3. โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
 4. โรงเรียนบ้านหนองขาม
 5. โรงเรียนบ้านหัวบึง
 6. โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
 7. โรงเรียนบ้านดู่
 8. โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
 1. โรงเรียนบ้านเม่น
 2. โรงเรียนบ้านเชียงพัง
 3. โรงเรียนบ้านเลื่อม
 4. โรงเรียนบ้านขาว
 5. โรงเรียนบ้านนาทาม
 6. โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
 7. โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ
 8. โรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up