Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย

9 - 10 กันยายน 2562
ผู้เข้าชม 1,130

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ. หนองคาย ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีพิชยพันธุ์ฯ ได้กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดีได้สร้างสรรค์เยาวชนไทยให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ โดยการให้นักเรียนได้มาเรียนรู้จากนิทรรศการเมืองพอเพียง ที่ได้รวมเอาวิทยาการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบการนำความรู้เกี่ยวกับด้านการต่างประเทศ ประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไทยมาไว้เข้าด้วยกัน ทำให้เยาวชนไทยจะได้มีโอกาสเข้าใจเรียนรู้แนวทางและวิถีทางในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและก้าวไกลไปกับโลกที่กำลังเจริญก้าวหน้าไปด้วย ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยจะเจริญเติบโตและกลายเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพ สามารถทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไปในอนาคต

นายรณชัยฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีที่มีส่วนในการสร้างพลังต้นกล้าความดี ทำให้เยาวชนในจังหวัดหนองคายได้รับการปลูกฝังในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการมีความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ มุ่งมั่นในการสร้างความดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้เป็นบุคลากรมีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานพระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทยทั้ง 10 ประการ เป็นต้นแบบให้คณะผู้บริหารและครูได้พิจารณา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ดังนี้

– เศรษฐกิจพอเพียง – ระเบิดจากภายใน – พออยู่ พอกิน – ทำงานแบบองค์รวม – ทำตามลำดับชั้น – ทำงานอย่างมีความสุข – ศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ – แก้ปัญหาจากจุดเล็ก – ไม่ติดตำรา – ขาดทุนคือกำไร

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ฐานนี้ต่างมีความเห็นว่า จะยึดหลักคำสอน ความพอเพียง เพราะถ้าเรารู้จักความพอเพียง ความพอเพียงนี้จะทำให้เรามีความสุข และจะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยอยู่อย่างพอเพียง กินอย่างพอเพียง และใช้จ่ายอย่างพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561 โดยเข้าร่วมโครงการค่ายอบรมศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจำนวนนักเรียน 1,546 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายกฤศภณ หล้าวงศา ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมจำนวน 21 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,515 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนอนุบาลสาลิกา
 2. โรงเรียนอนุบาลดารณี
 3. โรงเรียนหิมโงมวิทยา 
 4. โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
 5. โรงเรียนคำโป้งเป้งฯ
 6. โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
 7. โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
 8. โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
 9. โรงเรียนโกมลวิทยา
 10. โรงเรียนบ้านหนาด
 11. โรงเรียนเนินพระเนาว์
 1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
 2. โรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี
 3. โรงเรียนบ้านวังยาง
 4. โรงเรียนบ้านตอแก
 5. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 6. โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
 7. โรงเรียนธนากร
 8. โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
 9. โรงเรียนเหล่าฝ้าย
 10. โรงเรียนบ้านเมืองบาง

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up