Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร

29 - 30 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าชม 1,097

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

คุณหญิงกษมาฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจที่นิทรรศการเมืองพอเพียง ได้มีนักเรียนมาร่วมเรียนรู้เป็นจำนวนมาก เนื้อหานิทรรศการที่นำเสนอนั้น เป็นการนำเสนอในระดับที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน เห็นแล้วจะเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ก็หวังใจว่านิทรรศการเมืองพอเพียงที่จะไปจัดตั้งแสดงที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป จะมีการนำนักเรียนและครู มาร่วมเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากโอกาสดี ๆ ที่ทางมูลนิธิ ยุวทูตความดีได้จัดขึ้นในครั้งนี้

นายพิริยะฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้นำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เข้ามาเรียนรู้นิทรรศการเมืองพอเพียง ซึ่งมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เนื้อหาสั้นกระชับ เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน ในการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นต้นกล้าแห่งความดี ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความดีต่อไปที่จะเกิดความมั่นคงยั่งยืน

ฐานที่นักเรียนชื่นชม คือ ฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นำเสนอพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานแด่มูลนิธิยุวทูตความดี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ที่กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการพัฒนาเยาวชน ผ่านโลกแห่งการเรียนรู้ ด้วยการสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล และการให้กำลังใจคุณครูและผู้บริหาร ผู้เป็นกำลังหลักสำคัญในการร่วมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการการช่วยเหลือทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังนำเสนอ โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม CLMV ที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้น โดยเป็นโครงการที่นำนักเรียนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับยุวทูตฯ ที่ประเทศไทย และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ในฐานนี้ต่างมีความคิดเห็นเทิดทูน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาเยาวชน ภาพที่นักเรียนได้เห็นอยู่ทุกครั้ง คือเมื่อพระองค์เสด็จ พระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ มักจะเห็นพระองค์ ถือสมุด ปากกา ซักถามผู้บรรยาย และจดบันทึกอยู่เสมอ ทั้งพระองค์ยังเป็นเจ้าฟ้านักการอ่านและการเขียน นักเรียนยุวทูตจึงขอยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่า จะเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา จะช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนของตนเอง และเมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะจดลงในสมุดเหมือนสมเด็จพระเทพฯ เพื่อจะไม่ลืมความรู้ที่ได้รับ

โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,354 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวมะลิ คงสกุล ทั้งนี้ มีโรงเรียน ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวน 27 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,687 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 2. โรงเรียนบ้านคลองตัน
 3. โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 4. โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 5. โรงเรียนวัดโสภณาราม
 6. โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
 7. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
 8. โรงเรียนสมฤดี
 9. โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
 10. โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 11. โรงเรียนวัดชีบ้านขาว
 12. โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
 13. โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
 14. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
 1. โรงเรียนเอกชัย
 2. โรงเรียนวัดบางยาง
 3. โรงเรียนทีปังกร
 4. โรงเรียนวัดบางปลา
 5. โรงเรียนวัดนางสาว
 6. โรงเรียนวัดศิริมงคล
 7. โรงเรียนวัดธัญญารามฯ
 8. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
 9. โรงเรียนวัดท่าเสา
 10. โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
 11. โรงเรียนวัดเกาะ
 12. โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 13. โรงเรียนวัดเกตุมฯ

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up