Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

26 - 27 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าชม 865

 มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 โดยมีนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีเจษฎาฯ ได้กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดี ได้นำนิทรรศการเมืองพอเพียง มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปเชื่อมโยงจากสิ่งที่ทำในประเทศไทยกับประชาคมโลก ซึ่งมองเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโลก ในความการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา ของโลกต่อไป

นางสุกานดาฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้นำนิทรรศการเมืองพอเพียงมาจัดแสดงให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโอกาสดีที่เด็กๆจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสืบสานต่อยอดปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ในการเรียนการศึกษาของตนเองต่อไป

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้

 • รู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก  
 • มีความเพียร ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
 • ซื่อสัตย์ อดทน รู้จักข่มใจ
 • รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
 • หนักแน่นในสัจจะ พูดจริง ทำจริง
 • เอาใจใส่ ขยัน พึ่งพาตนเอง
 • รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ด้วยรู้รัก สามัคคี
 • จะต้องรับและจะต้องให้ ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่
 • ปลูกจิตสำนึก ให้เห็นคุณค่า ปลูกป่าในใจคน
 • ระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ในฐานนี้ จะยึดถือคำสอนพ่อที่ว่า “จะต้องรับและจะต้องให้ ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่” เพราะว่าคนเราจะเอาแต่รับอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักรับและจะต้องให้ เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561 โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต้นกล้าความดีฯ มีจำนวนนักเรียน 1,357 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมจำนวน 22 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,613 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
 2. โรงเรียนวัดเสด็จ
 3. โรงเรียนวัดมณีสรรค์
 4. โรงเรียนวัดลาดเป้ง
 5. โรงเรียนวัดปากลัด
 6. โรงเรียนคลองตาจ่า
 7. โรงเรียนวัดดาวโด่ง
 8. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
 9. โรงเรียนวัดดอนมะโนรา
 10. โรงเรียนวัดปากน้ำ
 11. โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่
 1. โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
 2. โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์
 3. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม
 4. โรงเรียนวัดวรภูมิ
 5. โรงเรียนบ้านเขตเมือง
 6. โรงเรียนวัดคลองโคน
 7. โรงเรียนวัดสี่แยก
 8. โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม
 9. โรงเรียนบ้านตะวันจาก
 10. โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง
 11. โรงเรียนวัดปากสมุทร

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up