Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

23 - 25 กันยายน 2562
ผู้เข้าชม 1,244

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ผู้ช่วยปลัดฉัตรชัยฯ กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียงที่มูลนิธิยุวทูตความดีนำมาจัดตั้งแสดงที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ได้มีนักเรียนมาร่วมเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายพันคน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแบบอย่างของต้นกล้าความดีที่พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน นับเป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุน เพราะมองว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติ ต้นกล้าความดีก็จะเป็นคนที่ดี เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

นายทวีฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดีปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นต้นกล้าของความดี ในการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดนิทรรศการทำให้เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและในการดำรงชีวิต ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้ให้โอกาสและสิงดีๆ เหล่านี้กับเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

ฐานที่นักเรียนนิยม คือ ฐานตลาดนวัตกรรม ได้นำเสนอ กิจการที่นำนวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด (Smart Innovative Shop) เพื่อขับเคลื่อนเยาวชนไทยให้พร้อมก้าวสู่ประเทศไทยยุค 4.0 และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมบนแนวคิด ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยสอดคล้องกับ SDGs หรือ Sustainable Development Goals คือ เป้าหมายในการพัฒนาประชาคมโลก โดยยึดหลักการพัฒนาควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment and Development) ซึ่งสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ใน 11 ปีข้างหน้า

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 2,709 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสุทัศน์ อนุพันธ์ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมจำนวน 18 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 4,425 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 2. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
 3. โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
 4. โรงเรียนบ้านจานเตยคุรุราษฎร์สามัคคี
 5. โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
 6. โรงเรียนบ้านหมูม้น
 7. โรงเรียนบ้านยางกู่
 8. โรงเรียนบ้านขอนแก่น
 9. โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
 1. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 2. โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
 3. โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
 4. โรงเรียนบ้านหนองตากร้า
 5. โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง
 6. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
 7. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
 8. โรงเรียนบ้านหนองยูง
 9. โรงเรียนบ้านโนนแท่น

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up